Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Macioszek Przemysław Eko-Partner WUCiP-I.6233.12.2015.LR 10.02.2015 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 10 lutego 2015 r.

WUCiP-I.6233.12.2015.LR

UNP  5952/WUCiP/-IV/15

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104, art. 155 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku Przemysława Macioszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Eko-Partner” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Witolda Starkiewicza 1, REGON: 812617290, NIP 8512300502, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam Przemysławowi Macioszkowi  na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

baterie i akumulatory ołowiowe                                                                                16 06 01*,

baterie i akumulatory niklowo - kadmowe                                                    16 06 02*,

zgary i żużle odlewnicze                                                                               10 10 03,

odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów                                      12 01 01,

odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych                                       12 01 03,

inne odpady z metali nieżelaznych                                                               12 01 04,

odpady spawalnicze i zużyte elektrody                                                                     12 01 13,

miedź, brąz, mosiądz                                                                                    17 04 01,

aluminium                                                                                                     17 04 02,

ołów                                                                                                              17 04 03,

cynk                                                                                                              17 04 04,

żelazo i stal                                                                                                   17 04 05,

cyna                                                                                                              17 04 06,

mieszaniny metali                                                                                         17 04 07,

kable                                                                                                             17 04 08,

tworzywa sztuczne i guma                                                                            19 12 04,

zużyte opony                                                                                                16 01 03,

opakowania z metali                                                                                     15 01 04,

szkło                                                                                                             17 02 02.

 

 

 1. Zbieranie odpadówwymienionych w punkcie I.może odbywać się w Szczecinie przy ul.

Starkiewicza 1 (cz. dz. nr 44/9 obręb 1057– plac magazynowo – składowy o powierzchni 678 m2oraz

część wiaty blaszanej o powierzchni 311 m2.

 

 

 1. Magazynowanie zbieranych odpadów może odbywać się na terenie wskazanymw punkcie II decyzji, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny (umowa najmu), przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 3. odpady powinny być magazynowane selektywnie, na utwardzonej (wybetonowanej), szczelnej powierzchni placu magazynowego i wiaty, w pojemnikach, kontenerach, workach typu BIG BAG, w zależności od charakteru i rodzaju odpadów,
 4. odpadowe akumulatory powinny być magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie elektrolitu zawartego w akumulatorach,
 5. miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych i wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz zapas sorbentów.
IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady będą odbierane od posiadaczy w miejscu zbierania.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
V.Przemysław Macioszek jest zobowiązany do:  
 • przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
-prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1973 ),
 • składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
 • utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 • niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
  1. Ustalam Przemysława Macioszka odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 
  2. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.
  3.  Decyzja jest ważna do dnia 09 lutego 2025 roku.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. Przemysław Macioszek EKO-PARTNER

ul. Starkiewicza 1

70–112 szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 14:22:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 14:22:40 nowa pozycja