Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Nowak Magdalena In Common Recycling WGKiOś-II.6233.120.2016.LR 25.11.2016 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 25 listopada 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.120.2016.LR

UNP: 72358/WGKiOŚ/-XXXVI/16

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Magdaleny Nowak, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „In Common Recyclking Magdalena Nowak” z siedzibą w Szczecinie ul. Dubois nr 17, NIP: 851285086, REGON: 812672449 - w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam „In Common Recycling Magdalena Nowak” na transport następujących odpadów:

 

 

02 01 10          Odpady metalowe

10 02 10          Zgorzelina walcownicza

10 02 80          Zgary z hutnictwa żelaza

10 02 99          Inne niewymienione odpady

10 03 16          Zgary z wytopu inne niż wymienione w 100315

10 04 99     Inne niewymienione odpady

10 05 11-    Zgary inne niż wymienione w 100510

10 05 99     Inne niewymienione odpady

10 06 02     Zgary z produkcji pierwotnej

10 06 99     Inne niewymienione odpady

10 08 11     Zgary inne niż wymienione w 100810

10 08 99     Inne niewymienione odpady

10 09 80          Wybrakowane wyroby żeliwne

10 09 99          Inne niewymienione odpady

10 10 03          Zgary i żużle odlewnicze

10 10 99          Inne niewymienione odpady

12 01 01          Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02          Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 03          Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04          Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 13          Odpady spawalnicze

12 01 17          Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 21          Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

15 01 04          Opakowania z metali

16 01 17          Metale żelazne

16 01 18          Metale nieżelazne

16 06 01*   Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02*   Baterie i akumulatory niklowo – kadmowe

16 02 03*   Baterie zawierające rtęć

16 06 04          Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05          Inne baterie i akumulatory

16 08 01          Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

17 04 01          Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02          Aluminium

17 04 03          Ołów

17 04 04          Cynk

17 04 05          Żelazo i stal

17 04 06          Cyna

17 04 07          Mieszaniny metali

17 04 11          Kable inne niż wymienione w 17 04 10

19 10 01 – Odpady żelaza i stali

19 10 02 – Odpady metali nieżelaznych

19 12 02          Metale żelazne

19 12 03          Metale nieżelazne

20 01 33*        Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zaw. te baterie

20 01 34          Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 40          Metale

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

III.Odpady będą transportowane przy użyciu samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam „In Common Recycling Magdalena Nowak” odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 24.11.2026 r.

 

 1. „In Common Recycling Magdalena Nowak”  jest zobowiązanym do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie art. 66 – 72 ustawy oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973).

 

U z a s a d n i e n i e

 

Do Prezydenta Miasta Szczecin wpłynął wniosek „In Common Recycling Magdalena Nowak” wydanie zezwolenia na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest zezwolenie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. „In Common Recycling Magdalena Nowak”

ul. Dubois 17

70-610 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 14:29:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 14:29:02 nowa pozycja