Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

TOMEKO Alicja Pawlak WGKiOŚ-XIV.6233.24.2015.LR

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 13 lipca 2015 r.

WGKiOŚ-XIV.6233.24.2015.LR

UNP  41037/WGKiOŚ/XXXIII/15

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku Alicji Pawlak, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „TOMEKO” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bytomskiej nr 3, REGON: 812593365, NIP 9551859409 w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam Alicji Pawlak na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

02 01 04 – odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),

02 01 07 – odpady z gospodarki leśnej ((drewno, deski, ścinki, wióry),

03 01 01 – odpady kory i korka,

03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04,

03 03 01 – odpady z kory i drewna,

03 03 07 – mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury,

03 03 08 – odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,

07 02 13 – odpady tworzyw sztucznych,

07 02 80 – odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy,

10 11 12 – szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11,

12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 – opakowania z drewna,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 – opakowania ze szkła,

15 01 09 – opakowania z tekstyliów,

16 01 19 – tworzywa sztuczne,

16 01 20 – szkło,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

19 12 01 – papier i tektura,

19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma,

19 12 05 – szkło,

19 12 07 – drewno inne niż wymienione w 19 12 06,

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

03 03 99 – inne niewymienione odpady.

 

 

 1. Zbieranie odpadówwymienionych w punkcie I.może odbywać się w Szczecinie przy ul. Bytomskiej

3 – 6.

 

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. może odbywać się na terenie wskazanymw punkcie II decyzji, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny (umowa najmu), przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 3. odpady będą zbieranie w wyznaczonym miejscu w budynku magazynowym o konstrukcji stalowej, budynku murowanym  i na placu magazynowym o podłożu betonowym, w kontenerach,pojemnikach, pryzmach, w postaci sprasowanych bel na paletach,  
 4. odpady powinny być magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych,
 5. miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych.

 

IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady będą odbierane od posiadaczy i przewożone własnym bądź wynajmowanym transportem do miejsca zbierania bądź skupowane po dostarczeniu bezpośrednio przez dostawców.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.

 

V.Alicja Pawlak jest zobowiązana do:  
 • przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
-prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014, poz. 1973 ),
 1. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
 2. utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 3. niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 

 1. Ustalam Alicję Pawlak odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

 

 1.  Decyzja jest ważna do dnia 12 lipca 2025 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 Otrzymują:

 1. Alicja Pawlak „TOMEKO”

ul. Bytomska 2

70–603 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 11:40:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 11:40:43 nowa pozycja