Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

ORIENT EXPRES Transport Międzynarodowy Mirosław Zemmer - transport - WGKiOŚ-II.6233.2.2017.LR 20.01.2017 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 20 stycznia 2017 r.

WGKiOS-II.6233.2.2017.LR

UNP: 1193/WGKiOŚ/-XXXVI/17

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Mirosława Zemmera, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ORIENT EXPRES Transport Międzynarodowy Mirosław Zemmer” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Żeliwnej nr 31, REGON 810121120, NIP 8550015778 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam „ORIENT EXPRES Transport Międzynarodowy Mirosław Zemmer” na transport następujących odpadów:

03 03 07 – mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury,

03 03 08 – odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,

04 02 99 – inne niewymienione odpady,

07 02 13 – odpady z tworzyw sztucznych,

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - opakowania z drewna

15 01 04 - opakowania z metali

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 09 - opakowania z tekstyliów

15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01 03 – zużyte opony,

16 01 06 –zużyte lub nienadające się di użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 04 02 – aluminium,

19 12 01 - papier i tektura,

20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie.

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.

 

 1. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie oznakowanymi, przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam „ORIENT EXPRES Transport Międzynarodowy Mirosław Zemmer” odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 12 stycznia  2027 r.

 

 1. „ORIENT EXPRES Transport Międzynarodowy Mirosław Zemmer”  jest zobowiązany do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973).

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Wnioskodawca, „ORIENT EXPRES Transport Międzynarodowy Mirosław Zemmer” zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające jej wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest, zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach, zezwolenie wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy lub siedziby firmy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. „ORIENT EXPRES Transport Międzynarodowy Mirosław Zemmer”

ul. Żeliwna 31

70-737 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/03/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/03/06 09:40:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/03/06 09:40:38 nowa pozycja