Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

POL-FARMA sp. z o. o. WGKiOŚ-XIV.6233.45.2015.LR 06.11.2015 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 06 listopada 2015 r.

WGKiOŚ-XIV.6233.45.2015.LR

UNP: 69265/WGKiOŚ/-XXXVI/15

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku POL-FARMA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej nr 144, REGON: 812552120, NIP 9552056368 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam POL-FARMA sp. z o. o. na transport następujących odpadów:

 

01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 010407

01 04 09 Odpadowe piaski i iły

02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej

02 01 10 Wysłodki

02 04 99 inne niewymienione odpady

03 01 01 Odpady kory i korka

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 03 01 Odpady z kory i drewna

03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)

10 01 80 Mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

10 02 01  Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 02 Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 99 Inne niewymienione odpady

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202

16 01 03 Zużyte opony

16 01 17 Metale żelazne

16 01 18 Metale nieżelazne

16 01 19 Tworzywa sztuczne

16 01 20 Szkło

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 Gruz ceglany,

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

inne niż wymienione w 17 01 06,

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg,

17 01 82 Inne niewymienione odpady,

17 02 01 Drewno,

17 02 02 Szkło,

17 02 03 Tworzywa sztuczne,

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01,

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 Aluminium,

17 04 04 Cynk,

17 04 05 Żelazo i stal,

17 04 06 Cyna,

17 04 07 Mieszaniny metali,

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 1709001, 170902 i 17 09 03

19 08 01 Skratki

19 08 02 Zawartość piaskowników

19 08 05 Ustabilizowane komunalne odpady Ściekowe

19 08 99 Inne niewymienione odpady

19 10 01 Odpady żelaza i stali

19 10 02 Odpady metali nieżelaznych

19 12 01 Papier i tektura

19 12 02 Metale żelazne

19 12 03 Metale nieżelazne

19 12 04 Tworzywa sztuczne

19 12 05 Szkło

19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 191206

19 12 08 Tekstylia

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)

20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia

 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 200137

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia placów i ulic

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

III.Odpady będą transportowane przy użyciu samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.
 2. Ustalam POL-FARMA sp. z o. o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.
 3. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 07 maja 2025 r.
 4. POL-FARMA sp. z o. o. jest zobowiązany do:
 5. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 6. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973).

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 02.11.2015 r. do Prezydenta Miasta Szczecin wpłynął wniosek POL-FARMA sp. z o. o. o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest zezwolenie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

 

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. POL-FARMA sp. z o. o.

ul. Pomorska 144

70-812 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 12:36:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 12:36:59 nowa pozycja