Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

EUROBUD Żarnowski Andrzej WGKiOŚ-II.6233.98.2016.LR 26.09.2016 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 26 września 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.98.2016.LR

UNP: 58462/WGKiOŚ/-XXXVI/16

 

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01.04.2010 r. znak: WGKiOŚ.IV.LR-7661/3/10, zezwalającą na transport odpadów, wydaną na rzecz Andrzeja Żarnowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „EUROBUD” z siedzibą w Szczecinie przy pl. Kilińskiego  nr 3, REGON 00545151, NIP 8510308178w następujący sposób:

 

 

  1. W punkcie I decyzji dodaje się następujący odpad:

01 05 04 – płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej,

01 05 99 – inne niewymienione odpady,

06 09 80 – fosfogipsy,

06 09 81 – fosfogipsy wymieszanie z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłem z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104),

10 01 03 – popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej,

10 01 05 – stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych,

10 01 07 – produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzanie w postaci szlamu,

10 01 15 – popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 10 14,

10 01 17 – popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 100116,

10 01 19 – odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 100105, 100107 i 100118,

10 01 24 – paski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 100182),

10 01 80 – mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,

17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB),

17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,

19 01 12 – żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 190111,

19 08 02 – zawartość piaskowników,

19 08 99 – inne niewymienione odpady,

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów.

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia poprzez dodanie nowych rodzajów odpadów przewidzianych do transportu.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

  1. Andrzej Żarnowski „EUROBUD”

pl. Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 14:11:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 14:11:15 nowa pozycja