Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

PUH RUSIECKI Adam Rusiecki WGKiOŚ-II.6233.56.2016.DJ 07.06.2016

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 7 czerwca 2016 r.
WGKiOŚ-II.6233.56.2016.DJ
UNP: 29475/WGKiOŚ/-XXVII/16
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, ust. 5, ust. 8, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Rusieckiego, prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych „RUSIECKI” (REGON: 811005780, NIP: 85110209128) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 69A, w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów

I. Zezwalam Adamowi Rusieckiemu na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

Lp Rodzaj odpadu
(nazwa wg katalogu) Kod odpadu Ilość
w Mg/rok
1 2 3 4
1 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 01 01 02
15 000
2 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 01 04 08
15 000
3 Odpadowe piaski i iły 01 04 09
15 000
4 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 01 04 12
15 000
5 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 01 04 13
15 000
6 Osady z mycia i czyszczenia 02 01 01 15 000
7 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców 02 03 01 15 000
8 Inne niewymienione odpady 06 03 99 15 000

9 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 10 01 01 15 000
10 Popioły lotne z węgla 10 01 02 15 000

11 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 10 01 15 15 000

12 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 10 01 80 15 000
13 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) 10 01 82 15 000

14 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) 10 02 01 15 000
15 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 10 02 08 15 000

16 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 10 02 14 15 000
17 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych 10 05 80 15 000

18 Żużle szybowe i granulowane 10 06 80 15 000
19 Żużle odlewnicze 10 09 03 15 000

20 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 10 09 06 15 000
21 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 10 09 08 15 000

22 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 10 09 10 15 000
23 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 10 09 12 15 000

24 Wybrakowane wyroby żeliwne 10 09 80 1 000

25 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 10 10 06
15 000
26 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 10 10 08 15 000

27 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 10 10 10 15 000
28 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 10 12 01 15 000

29 Cząstki i pyły 10 12 03
15 000
30 Zużyte formy 10 12 06 15 000

31 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 10 12 08 15 000
32 Wybrakowane wyroby 10 13 82 15 000

33 Opakowania z metali 15 01 04 20

34 Tworzywa sztuczne 16 01 19 50

35 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 16 11 04 15 000

36 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 15 000

37 Gruz ceglany 17 01 02 15 000

38 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 15 000

39 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07 15 000

40 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80 15 000

41 Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 81 15 000

42 Drewno 17 02 01 500

43 Odpadowa papa 17 03 80 50

44 Miedź, brąz, mosiądz 17 04 01 50

45 Aluminium 17 04 02 50

46 Żelazo i stal 17 04 05 500

47 Mieszaniny metali 17 04 07 500

48 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 50

49 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 15 000

50 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 17 05 06 15 000

51 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 17 05 08 15 000

52 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04 15 000

53 Minerały (np. piasek, kamienie) 19 12 09 15 000

54 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 38 50

55 Metale 20 01 40 500

56 Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 02 15 000

 

II. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone na działce nr 3/54 obręb 1063 przy ul. Szczawiowej 69A w Szczecinie. Proces przetwarzania polegał będzie na rozdrobnieniu i rozdzieleniu odpadów na poszczególne frakcje, ręcznie, przy użyciu urządzeń mobilnych i maszyn budowlanych, oczyszczaniu gruntu, drobnych napraw i konserwacji, w zależności od rodzajów odpadów i dopuszczalnej metody odzysku. Proces odzysku odpadów musi być prowadzony wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Metody odzysku: R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, R11 – wykorzystanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycjach R1-R10, R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach R1-R11.

III. Zezwalam Adamowi Rusieckiemu na zbieranie niżej wymienionych odpadów:


Lp Rodzaj odpadu
(nazwa wg katalogu) Kod odpadu

1 2 3

1 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 01 01 02
2 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 01 04 08
3 Odpadowe piaski i iły 01 04 09
4 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 01 04 12
5 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 01 04 13
6 Osady z mycia i czyszczenia 02 01 01
7 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców 02 03 01
8 Inne niewymienione odpady 06 03 99
9 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 10 01 01

10 Popioły lotne z węgla 10 01 02
11 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 10 01 15
12 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 10 01 80
13 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) 10 01 82

14 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) 10 02 01
15 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 10 02 08
16 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 10 02 14

17 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych 10 05 80
18 Żużle szybowe i granulowane 10 06 80
19 Żużle odlewnicze 10 09 03
20 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 10 09 06
21 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 10 09 08
22 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 10 09 10
23 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 10 09 12
24 Wybrakowane wyroby żeliwne 10 09 80
25 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 10 10 06
26 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 10 10 08
27 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 10 10 10
28 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 10 12 01
29 Cząstki i pyły 10 12 03
30 Zużyte formy 10 12 06
31 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 10 12 08
32 Wybrakowane wyroby 10 13 82
33 Opakowania z metali 15 01 04
34 Tworzywa sztuczne 16 01 19
35 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 16 11 04

36 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01
37 Gruz ceglany 17 01 02
38 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03
39 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07

40 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80
41 Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 81
42 Drewno 17 02 01
43 Odpadowa papa 17 03 80
44 Miedź, brąz, mosiądz 17 04 01
45 Aluminium 17 04 02
46 Żelazo i stal 17 04 05
47 Mieszaniny metali 17 04 07
48 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11
49 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04
50 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 17 05 06
51 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 17 05 08
52 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04
53 Minerały (np. piasek, kamienie) 19 12 09
54 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 38
55 Metale 20 01 40
56 Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 02
57 Odpady ulegające biodegradacji (z wyłączeniem odpadów zielonych) 20 02 01


IV. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I i III może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w zależności od właściwości i rodzajów odpadów pod wiatą, na placu magazynowym, szczelnych kontenerach lub pojemnikach.
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- odpady powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowaną migrację,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.

V. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.
 

VI. Adam Rusiecki jest zobowiązany dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, bądź prowadzenia przetwarzania we własnym zakresie.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
4. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

VII. Ustalam Adama Rusieckiego odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VIII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

IX. Decyzja jest ważna do dnia 6 czerwca 2026 roku.


U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. Działalność związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów przy ul. Szczawiowej 69A, jako pozainstalacyjne przetwarzanie odpadów, nie jest wyszczególnionym przedsięwzięciem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. Nr 71), dla której wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Adam Rusiecki
Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych „RUSIECKI”
ul. Szczawiowa 69A
70-010 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/31 10:13:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/31 10:13:47 nowa pozycja