Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

SPECBUD K. Ławecki WUCiP-I.6233.11.2015 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 03lutego 2015 r.

WUCiP-I.623311.2015.LR

UNP: 8362/WUCiP/-IV/15

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

 

zmieniam

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09.04.2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.39.2013.LR, zezwalającą na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wydaną na rzecz  Krzysztofa Ławeckiego, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „SPECBUD” z siedzibą w Szczecinie przy ul.  Foczej nr 13/3, REGON 812719381, NIP 8511531240 w następujący sposób:

 

  1. Punkt II. decyzji otrzymuje brzmienie:

„II. Zbieranie i przetwarzanie odpadów może odbywać się na terenie przy ul. Szosa Stargardzka 20 – 22 w Szczecinie (działka nr 208/51) – pomieszczenie magazynowe o pow. 175,5 m2, zgodnie z umową najmu z dnia 31.03.2014 r.

  1. W punkcie III. decyzji słowa: „ul. Kablowej 1” zastępuje się słowami: „ul. Szosa Stargardzka 20 – 22”
  2. W punkcie VI. ustęp 1 2 otrzymuje brzmienie:

„VI. 2.  Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 ).”

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Niniejszą decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia w związku ze zmiana miejsca prowadzenia działalności.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega opłacie skarbowej w kwocie 308,00 (słownie: trzysta osiem) złotych.

 

Otrzymują:

  1. SPECBUD K. Ławecki

ul. Focza 13/3

70-797 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

IV
udostępnił: , wytworzono: 2015/02/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/02/13 10:47:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/02/13 10:47:41 nowa pozycja