Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Greenfield sp. z o.o. 12.03.2015 r. WUCiP-I.6233.18.2015.DJa

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 12 marca 2015 r.
WUCiP-I.6233.18.2015.DJa
UNP:12287 /WUCiP/-IV/15
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku GREENFIELD Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541631 (REGON: 360682621, NIP: 9552365253), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Walecznych 77, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

I. Zezwalam GREENFIELD Sp. z o.o. na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

Rodzaje odpadów
Kody odpadów

Odpadowa masa roślinna 02 01 03
Odpady z gospodarki leśnej 02 01 07
Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 02 02 03
Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 02 03 04
Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
z wyłączeniem 02 03 81) 02 03 80
Odpady z produkcji pasz roślinnych 02 03 81
Odpady tytoniowe 02 03 82
Inne niewymienione odpady (np. łuska kakaowa powstająca przy czyszczeniu wstępnym ziarna kakaowego) 02 03 99
Osady z oczyszczania i mycia buraków 02 04 01
Wysłodki 02 04 80
Inne niewymienione odpady 02 06 99
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 02 07 04
Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 02 07 80
Odpady kory i korka 03 01 01
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione
w 03 01 04 03 01 05
Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 03 01 81
Inne niewymienione odpady 03 01 99
Odpady z kory i drewna 03 03 01
Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 03 03 07
Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 03 03 08
Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące
z mechanicznej separacji 03 03 10
Odpady z tworzyw sztucznych 07 02 13
Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 07 02 80
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 08 04 10
Opakowania z papieru i tektury 15 01 01
Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02
Opakowania z drewna 15 01 03
Opakowania wielomateriałowe (np. kartony powlekane wewnętrznie parafiną) 15 01 05
Opakowania z tekstyliów (np. worki jutowe) 15 01 09
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01
Gruz ceglany 17 01 02
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80
Inne niewymienione odpady 17 01 82
Drewno 17 02 01
Papier i tektura 19 12 01
Tworzywa sztuczne i guma 19 12 04
Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 19 12 07
Tekstylia 19 12 08
Minerały (np. piasek, kamienie) 19 12 09
Odpady palne (paliwo alternatywne) 19 12 10
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 19 12 12
Papier i tektura 20 01 01
Szkło 20 01 02
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08
Odzież 20 01 10
Tekstylia 20 01 11
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 38
Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01
Gleba, ziemia, w tym kamienie 20 02 02
Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 03 99
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 03 01 04*
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 08 04 09*
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 13 02 05*
Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 06*
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08*
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 15 02 02*
Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne
(np. PCB) 17 05 03*
Drewno zawierające substancje niebezpieczne 19 12 06*
Inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 19 12 11*
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21*
Drewno zawierające substancje niebezpieczne 20 01 37*

II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Jesiennej 9 (dz. nr 3 i 4 obręb40 53).

III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w specjalistycznych kontenerach, pojemnikach lub pryzmach – w zależności od rodzajów i właściwości odpadów, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- odpady niebezpieczne mogą być magazynowane w szczelnych pojemnikach lub kontenerach nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami, pod zadaszeniem lub w pomieszczeniu magazynowym.
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.

IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.
 

V. GREENFIELD Sp. z o.o. jest zobowiązana dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U z 2014 r. poz. 1973).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
4. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 

VI. Ustalam GREENFIELD Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.


VII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).
 

VIII. Decyzja jest ważna do dnia 4 marca 2025 roku.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. Działalność związana ze zbieraniem odpadów będzie prowadzona w Szczecinie przy ul. Jesiennej 9. W decyzji nie uwzględniono niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, z uwagi na zakaz zbierania tych odpadów wynikający z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy o odpadach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. GREENFIELD Sp. z o.o.
ul. Walecznych 77
70 – 774 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/04/30 11:17:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/04/30 11:17:07 nowa pozycja