Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

DRAPOL sp. z o. o. WGKiOŚ-IX.6233.65.2013.LR 23.07.2013 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 23 lipca 2013 r.

WGKiOŚ-IX.6233.65.2013.LR

UNP:37731/WGKiOŚ/-XIV/13

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku „DRAPOL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Litewskiej  nr 16, KRS 47006, REGON:191542945, NIP: 5932104634, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam „DRAPOL” sp. z o. o. na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

 

02 01 10 - odpady metalowe,

10 02 10 – zgorzelina walcownicza,

10 09 80 – wybrakowane odpady żeliwne,

12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,

12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,

12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

12 01 04 - cząstki i pyły metali nieżelaznych,

12 01 13 - odpady spawalnicze,

12 01 17 - odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16,

12 01 99 - inne niewymienione odpady,

15 01 04 – opakowania z metali,

16 01 17 – metale żelazne,

16 01 18 -  metale nieżelazne,

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213,

16 02 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 – żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,

19 01 02 – złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,

19 10 01 – odpady żelaza i stali,

19 10 02 – odpady metali nieżelaznych,

19 12 02 – metale żelazne,

19 12 03 – metale nieżelazne,

20 01 40 – metale,

 

 1. Zbieranie odpadówmoże odbywać się w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 – działki nr 2/5, 3/3,

4/3, 4/4, 4/5 obręb 4214.

 

 1. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie opisanym w punkcie II. decyzji, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
 3. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 4. odpady powinny być magazynowane w luzem, w hałdach lub w kontenerach, w miejscach oznakowanych,  w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
 5. miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane

i niedostępne dla osób nieupoważnionych.

IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
2.Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.

 

V.„DRAPOL” sp. z o. o. jest zobowiązana dodatkowo do:  
 1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2.Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
 1. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

 

 1. Ustalam „DRAPOL” sp. z o. o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1.  Decyzja jest ważna do dnia 22 lipca 2023 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. „DRAPOL” sp. z o. o.

ul. Litewska 16

80–719 Gdańsk

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

 

 

udostępnił: , wytworzono: 2015/02/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/02/13 11:15:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/02/13 11:15:35 nowa pozycja