Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Czyścioch Jerzy Ładniak WUCiP-I.6233.67.2014.DJa 29.12.2014

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 29 grudnia 2014 r.
WUCiP-I.6233.67.2014.DJa
UNP:79828 /WUCiP/-IV/14
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jerzego Ładniaka, prowadzącego działalność pod nazwą CZYŚCIOCH (REGON: 810254452, NIP: 8521012406), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13D, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów
I. Zezwalam Jerzemu Ładniakowi na zbieranie niżej wymienionych odpadów:
 


Lp. Rodzaj odpadu Kod
1 2 3
1. Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 010308
2. Inne niewymienione odpady 010399
3. Inne niewymienione odpady 010599
4. Odpadowa tkanka zwierzęca 020102
5. Odpadowa masa roślinna 020103
6. Odpady tworzyw sztucznych
(z wyłączeniem opakowań)
020104
7. Odpadowa tkanka zwierzęca 020202
8. Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 02 02 03
9. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 020204
10. Inne niewymienione odpady 020299
11. Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców 020301
12. Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 020304
13. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 020305
14. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 020403
15. Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania 020501
16. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 020502
17. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 020603
18. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 020705
19. Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 030105
20. Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne 030180*
21. Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 030181
22. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 030182
23. Inne niewymienione odpady 030199
24. Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych 030201*
25. Inne niewymienione odpady 030299
26. Odpady z kory i drewna 030301
27. Szlamy z odbarwiania makulatury 030305
28. Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 030307
29. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
03 03 10 030311
30. Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków 040106
31. Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków 040107
32. Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 040220
33. Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 040221
34. Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 040222
35. Osady z odsalania 050102*
36. Osady z dna zbiorników 050103*
37. Wycieki ropy naftowej 050105*
38. Kwaśne smoły 050107*
39. Inne smoły 050108*
40. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
05 01 09 050110
41. Osady z uzdatniania wody kotłowej 050113
42. Inne niewymienione odpady 050199
43. Kwaśne smoły
050601*
44. Inne smoły 050603*
45. Odpady z kolumn chłodniczych 050604
46. Inne wodorotlenki 060205*
47. Inne niewymienione odpady 060399
48. Odpady zawierające rtęć 060404*
49. Inne niewymienione odpady 060499
50. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
06 05 02 060503
51. Inne niewymienione odpady 060899
52. Fosfogipsy 060980
53. Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
061302*
54. Czysta sadza 061303
55. Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 070104*
56. Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 070108*
57. Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 070110*
58. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
07 01 11 070112
59. Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 070204*
60. Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 070208*
61. Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 070210*
62. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
07 02 11 070212
63. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
07 03 11 070312
64. Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 070404*
65.
Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
070408*
66. Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 070410*
67. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
07 04 11 070412
68. Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 070504*
69. Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 070508*
70. Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 070510*
71. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
07 05 11 070512
72. Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 070604*
73. Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 070608*
74. Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 070610*
75. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
07 06 11 070612
76. Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 070704*
77. Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 070708*
78. Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne7286 070710*
79. Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 080111*
80. Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 080112
81. Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 080113*
82. Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 080114
83. Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w
08 01 15 080116
84. Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 080117*
85. Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 080118
86. Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 080119*
87. Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 080120
88. Inne niewymienione odpady 080199
89. Odpady proszków powlekających 080201
90. Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne 080202
91. Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne 080203
92. Inne niewymienione odpady 080299
93. Szlamy wodne zawierające farby drukarskie 080307
94. Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie 080308
95. Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 080312*
96. Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 080313
97. Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 080314*
98. Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 080315
99. Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 080317*
100. Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 080318
101. Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne 080319*
102. Inne niewymienione odpady 080399
103. Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 080409*
104. Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 080410
105. Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 080411*
106. Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 080412
107. Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 080414
108. Olej żywiczny 080417*
109. Inne niewymienione odpady 080499
110. Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów 090101*
111. Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach 090103*
112. Roztwory utrwalaczy 090104*
113. Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra 090107
114. Przeterminowane odczynniki fotograficzne 090180*
115. Inne niewymienione odpady 090199
116. Popioły lotne z węgla 100102
117. Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 100105
118. Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu 100107
119. Kwas siarkowy 100109*
120. Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 100118*
121. Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione
w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 100119
122. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 100120*
123. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione
w 10 01 20 100121
124. Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne 100122*
125. Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 100123
126. Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 100180
127. Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 100207*
128. Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione
w 10 02 07 100208
129. Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 100213*
130. Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 100214
131. Inne szlamy i osady pofiltracyjne 100215
132. Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 100320
133. Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 100323*
134. Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione
w 10 03 23 100324
135. Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 100325*
136. Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 100326
137. Inne cząstki i pyły 100504
138. Żużle szybowe i granulowane 100680
139. Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 100816
140. Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 100910
141. Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 101010
142. Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione
w 10 11 15 101116
143. Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 101118
144. Szlamy fluorokrzemianowe 101180
145. Cząstki i pyły 101203
146. Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 101205
147. Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione
w 10 12 09 101210
148. Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 101307
149. Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09 101310
150. Pyły z produkcji żelazokrzemu 108002
151. Żużle z produkcji żelazomanganu 108005
152. Kwasy trawiące 110105*
153. Inne niewymienione odpady 110199
154. Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 120101
155. Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 120102
156. Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 120103

157. Cząstki i pyły metali nieżelaznych 120104

158. Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 120105
159. Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) 120107*
160. Syntetyczne oleje z obróbki metali 120110*
161. Zużyte woski i tłuszcze 120112*
162. Odpady spawalnicze 120113
163. Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne 120114*
164. Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 120120*
165. Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 120121

166. Inne niewymienione odpady 120199
167. Oleje hydrauliczne zawierające PCB 130101*
168. Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne 130104*
169. Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 130105*
170. Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne 130109*
171. Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 130110*
172. Syntetyczne oleje hydrauliczne 130111*
173. Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji 130112*
174. Inne oleje hydrauliczne 130113*
175. Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne 130204*
176. Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 130205*
177. Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji 130207*
178. Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 130208*
179. Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB 130301*
180. Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 130306*
181. Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych 130307*
182. Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 130308*
183. Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji 130309*
184. Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 130310*
185. Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej 130401*
186. Oleje zęzowe z nabrzeży portowych 130402*
187. Oleje zęzowe ze statków morskich 130403*
188. Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 130501*
189. Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 130502*
190. Szlamy z kolektorów 130503*
191. Olej z odwadniania olejów w separatorach 130506*
192. Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 130507*
193. Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 130508*
194. Olej opałowy i olej napędowy 130701*
195. Benzyna 130702*
196. Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 130703*
197. Szlamy lub emulsje z odsalania 130801*
198. Inne emulsje 130802*
199. Zaolejone odpady stałe ze statków 130880
200. Inne niewymienione odpady 130899*
201. Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 140603*
202. Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki 140605*
203. Opakowania z papieru i tektury 150101
204. Opakowania z tworzyw sztucznych 150102
205. Opakowania z drewna 150103
206. Opakowania z metali 150104
207. Opakowania wielomateriałowe 150105
208. Zmieszane odpady opakowaniowe 150106
209. Opakowania ze szkła 150107
210. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – b. toksyczne i toksyczne) 150110*
211. Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 150202*
212. Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 150203
213. Zużyte opony 160103
214. Filtry olejowe 16 0107*

215. Płyny hamulcowe 16 01 13*

216. Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 16 01 14*

217. Tworzywa sztuczne 160119

218. Szkło 16 01 20

219. Inne niewymienione odpady 16 01 99

220. Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 160211*

221. Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 160212*

222. Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 160213*

223. Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 160214
224. Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 160215*

225. Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 160216
226. Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 160505
227. Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 160506*
228. Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 160507*
229. Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 160508*
230. Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub
16 05 08 160509
231. Baterie i akumulatory ołowiowe 160601*

232. Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 160604

233. Inne baterie i akumulatory 160605

234. Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 160708*
235. Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne 160709*

236. Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren rod, pallad, iryd lub platynę z wyłączeniem 16 08 07 16 08 01
237. Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 80 01
238. Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 16 08 07*
239. Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 168101*
240. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 170101
241. Gruz ceglany 170102
242. Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 170103
243. Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 170106*
244. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 170107
245. Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 170180
246. Odpady z remontów i przebudowy dróg 170181
247. Inne niewymienione odpady 170182
248. Drewno 170201
249. Szkło 170202
250. Tworzywa sztuczne 170203
251. Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 170204*
252. Asfalt zawierający smołę 170301*
253. Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 170302
254. Smoła i produkty smołowe 170303*
255. Miedź, brąz, mosiądz 170401
256. Aluminium 17 04 02
257. Ołów 170403
258. Cynk 170404
259. Żelazo i stal 170405
260. Cyna 170406
261. Mieszaniny metali 170407
262. Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 170409*
263. Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 170410*
264. Kable inne niż wymienione w 17 04 10 170411
265. Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 170503*
266. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 170504
267. Materiały izolacyjne zawierające azbest 170601*
268. Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 170605*
269. Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 170801*
270. Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione
w 17 08 01 170802
271. Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć 170901*
272. Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) 170902*
273. Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 170903*
274. Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 170904
275. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione
w 18 01 06 180107
276. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione
w 18 02 05 180206
277. Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 190603
278. Skratki 190801
279. Zawartość piaskowników 190802
280. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 0805
281. Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 190809
282. Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 190810*
283. Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 190812
284. Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 190814
285. Inne niewymienione odpady 190899
286. Inne niewymienione odpady 190999
287. Tworzywa sztuczne i guma 191204
288. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 200108
289. Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 200121*

II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13 c-d
(działka nr 12/12 i 12/13 obręb 1058).

III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w pojemnikach, kontenerach, specjalistycznych pojemnikach lub luzem w pryzmach – w zależności od rodzajów i właściwości odpadów w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- magazynowanie odpadów niebezpiecznych może odbywać się pod zadaszeniem, w kontenerach lub pojemnikach nie wchodzących w reakcje fizyczne lub chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.

IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.
4. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny jest obowiązany zapewnić aby transport sprzętu do zakładu
przetwarzania był prowadzony w sposób umożliwiający ponowne użycie sprzętu lub jego części
składowych oraz odzysk, w tym recykling, materiałów oraz substancji pochodzących ze zużytego sprzętu.

V. Jerzy Ładniak jest zobowiązany dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
4. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.


VI. Ustalam Jerzego Ładniaka odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.


VII. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych:

W przypadku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zastosować się do obowiązków nałożonych na zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym (Dz. U z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami).


VIII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).
 

IX. Decyzja jest ważna do dnia 28 grudnia 2024 roku.


U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. Działalność związana ze zbieraniem odpadów przy ul. Tama Pomorzańska 13 c-d prowadzona jest jako kontynuacja dotychczasowej działalności, w oparciu o zezwolenie wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Pan Jerzy Ładniak
CZYŚCIOCH
ul. Tama Pomorzańska 13c-d
70 – 030 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

IV
udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2015/04/01, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/04/01 10:45:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/04/01 10:45:22 nowa pozycja