Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Jażdżewski G. WGKiOŚ-IX.6233.102.LR 26.11.2013 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 26 listopada 2013 r.

WGKiOŚ-IX.6233.102.2013.LR

UNP  68836/WGKiOŚ/-XXV/13

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku Grzegorza Jażdżewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą w Szczecinie przy ul. Morenowej nr 7, REGON: 810054339, NIP: 8521833190, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam Grzegorzowi Jażdżewskiemu na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

 

15 01 04 - opakowania z metali,

16 01 17 - metale żelazne,

16 01 18 - metale nieżelazne,

16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,

16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo kadmowe,

16 06 03* - baterie zawierające rtęć,

16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),

16 06 05 - inne baterie i akumulatory,

17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 - aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 - żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 - mieszaniny metali,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,

19 12 02 - metale żelazne,

19 12 03 - metale nieżelazne,

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub

160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34* - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 40 – metale.

 

 1. Zbieranie odpadówmoże odbywać się w Szczecinie przy ul. 26 Kwietnia 79 (część działki nr 5/3

obr. 2090 o pow. ok.0,015 ha).

 

 1. Magazynowanie odpadów może odbywać się na placu utwardzonym na terenie opisanym w punkcie II. decyzji, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny (umowa najmu z dnia 21.07.2006 r.), przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
 3. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 4. odpady powinny być magazynowane w kontenerach, specjalistycznych pojemnikach (akumulatory), big-bagach, w miejscach monitorowanych i oznakowanych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
 5. miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże i być niedostępne dla osób nieupoważnionych.
IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
2.Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.

 

V.Grzegorz Jażdżewski jest zobowiązany do:  
 1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2.Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
 1. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

 

 1. Ustalam Grzegorz Jażdżewski odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1.  Decyzja jest ważna do dnia 26 listopada 2023 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia. Wnioskodawca legitymuje się decyzją Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04.11.2013 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.5.10.2013.DMł o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie punktu skupu złomu na działce nr 5/3 obręb 2090 miasta Szczecin przy ul. 26 Kwietnia 79”.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. Grzegorz Jażdżewski

ul. Morenowa 7

71–784 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: , wytworzono: 2015/02/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/02/13 11:27:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/02/13 11:27:08 nowa pozycja