Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65069315

Aktualna strona: 160299

Wydrukowano: 6555

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6233.62.2017.DJ 11.10.2017


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 11 października 2017 r.
WGKiOŚ-II.6233.62.2017.DJ
UNP: 65923/WGKiOŚ/-XXXIII/17

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zmieniam
na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 października 2014 r. znak: WUCiP-I.6233.34.2014.DJa – zezwolenie na transport odpadów, wydaną na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000033986 ( NIP: 8521023203, REGON: 810743398), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 12B, w następujący sposób:

I. Punktu VII ww. decyzji „Wymagania wynikające z przepisów odrębnych”, otrzymuje brzmienie:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być magazynowany w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), a w szczególności:
a) zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z innymi odpadami,
b) zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
- dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
- prowadzącym zakład przetwarzania;
- odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.),
c) miejsca, w których jest magazynowany zużyty sprzęt, wyposaża się w:
- zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych oraz, w przypadku zużytego sprzętu zawierającego substancje ciekłe, które podczas uszkodzenia zużytego sprzętu mogą spowodować niekontrolowane wycieki do środowiska - w nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz, w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami;
- utwardzone podłoże;
- zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym
d) przekazania zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania posiadającemu decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy.
e) dopuszcza się przekazanie zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania za pośrednictwem innego zbierającego zużyty sprzęt.
f) zbierający zużyty sprzęt przed przekazaniem zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania zapewnia, w miarę możliwości, wyselekcjonowanie w punkcie zbierania zużytego sprzętu przeznaczonego do przygotowania do ponownego użycia.
g) zbieranie i transport zużytego sprzętu odbywają się w warunkach optymalnych do przygotowania go do ponownego użycia, recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku, w tym ograniczenia rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji.
h) zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania Prezydentowi Miasta Szczecin, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby zbierającego zużyty sprzęt;
- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.
i) w przypadku zmiany danych zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, zbierający sprzęt jest obowiązany do poinformowania o tym Prezydenta Miasta Szczecin, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmiany.
j) zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania Prezydenta Miasta Szczecin o zakończeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.

II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. Powyższa zmiana dotyczy dostosowania punktu VII decyzji, w zakresie wymagań wynikających z odrębnych przepisów, do przepisów ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688).
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona morze zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.
ul. Gdańska 12B
71-600 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin