Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Baranowski Bernard Usługi Transportowo Budowlane WGKiOŚ-II.6233.40.2017.LR

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 20 lipca 2017 r.

WGKiOŚ-II.6233.40.2017.LR

UNP 41264/WGKiOŚ/-XXVII/17

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2016 r. poz. 1987) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Bernarda Baranowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Transportowo budowlane Bernard Baranowski z siedzibą w Starym Czarnowie Glinna 4A, REGON: 810162715, NIP: 8531000416, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam Bernardowi Baranowskiemu na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                                         17 01 01,

Gruz ceglany                                                                                                       17 01 02,

Odpady z remontów i przebudowy dróg                                                             17 01 81,

Drewno                                                                                                               17 02 01,

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 0503                                 17 05 04,

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05                                     17 05 06,

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07                           17 05 08,

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03                                                                         17 09 04.

 

 

 

 1. Zbieranie odpadów może odbywać się w lokalu użytkowym położonym w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13 e, f i g (działki nr 12/14, 12/9 i 12/5).

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I.może odbywać się na utwardzonych placach magazynowych, położonych przy ul. Tama Pomorzańska  13 e, f i g w Szczecinie (dz. nr 12/14, 12/9 i 12/5), do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
  • odpady, mogą być magazynowane wyłącznie, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
  • odpady powinny być magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
  • odpady powinny być magazynowane luzem lub w specjalistycznych, oznakowanych, szczelnych  pojemnikach (kontenerach),
  • miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże i być niedostępne dla osób nieupoważnionych,
  • należy zachować szczególną ostrożność w przypadku przeprowadzania jakichkolwiek manipulacji odpadami, jak przeładowywanie, przepakowywanie itp.

 

IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Zbierane będą własne wytworzone odpady oraz odbierane od  przedsiębiorców i osób fizycznych.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed  ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
3.Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.

 

 1. Bernard Baranowski jest zobowiązany do;

- przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

- prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014, poz. 1973 ),

- składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,

- utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,

- niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 

 1. Ustalam Bernarda Baranowskiego odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia 19 lipca 2027 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

 

            W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 zł.

 

 Otrzymują:

 

 1. Usługi Transportowo Budowlane

Bernard Baranowski

Glinna 4A

74-106 Stare Czarnowo

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/03/13 10:41:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/03/13 10:41:10 nowa pozycja