Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

SYNTOM Sp. z o.o. KiOŚ-XIV.6233.52.2015.DJ 21.12.2015 r.

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 21 grudnia 2015 r.
WGKiOŚ-XIV.6233.52.2015.DJ
UNP:84440/WGKiOŚ/-XXXIII/15
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku SYNTOM Sp. z o.o. Spółki Komandytowej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000569555 (REGON: 141887399, NIP: 5242680231), z siedzibą w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 20 lok 318, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

I. Zezwalam na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

09 01 99 Inne niewymienione odpady
10 02 10 zgorzelina walcownicza
10 02 80 Zgary z hutnictwa Żelaza
10 02 99 Inne niewymienione odpady
10 03 02 Odpadowe anody
10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
10 03 99 Inne niewymienione odpady
10 04 99 Inne niewymienione odpady
10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10
10 05 99 Inne niewymienione odpady
10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 99 Inne niewymienione odpady
10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 99 Inne niewymienione odpady
10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10
10 08 14 Odpadowe anody
10 08 99 Inne niewymienione odpady
10 09 80 Wybrakowane wyroby Żeliwne
10 09 99 Inne niewymienione odpady
10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze
10 10 99 Inne niewymienione odpady
11 01 99 Inne niewymienione odpady
11 05 01 Cynk twardy
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania Żelaza oraz jego stopów
12 01 02 Cząstki i pyły Żelaza oraz jego stopów
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 13 Odpady spawalnicze
12 01 99 Inne niewymienione odpady
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony
16 01 17 Metale Żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 01 22 Inne niewymienione odpady
16 01 99 Inne niewymienione odpady
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wym. w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo kadmowe
16 06 04 Baterie alkaliczne
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
(z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wym. w 16 08 02
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
19 01 02 Złom Żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
19 01 99 Inne niewymienione odpady
19 10 01 Odpady żelaza i stali
19 10 02 Odpady metali nieżelaznych
19 12 02 Metale Żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 33* Bbaterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
Odpady niebezpieczne oznaczono górnym indeksem „*”

II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Narzędziowej 15 (działka nr 66/1 obręb 4058).


III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie, w miejscach oznakowanych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- dopuszcza się magazynowanie odpadów w sposób uporządkowany, w zależności od rodzajów odpadów w kontenerach, pojemnikach, big-bagach, w hali magazynowej lub na placu składowym,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.


IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.

V. SYNTOM Sp. z o.o. Spółka Komandytowa jest zobowiązana dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U z 2014 r. poz. 1973).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
4. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.


VI. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych:

1. W przypadku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zastosować się do obowiązków nałożonych na zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 z późniejszymi zmianami).
2. W przypadku zbierania baterii i akumulatorów, należy zastosować się do obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami).

VII. Ustalam SYNTOM Sp. z o.o. Spółkę Komandytową odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VIII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).


IX. Decyzja jest ważna do dnia 20 grudnia 2025 roku.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku.
Działalność związana ze zbieraniem odpadów przy ul. Narzędziowej 15 prowadzona jest jako kontynuacja dotychczasowej działalności, w oparciu o zezwolenie wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., decyzja z dnia12 maja 2010 r. znak: WGKiOŚ.IV.DJa-7660/7661/13/2010, z tego powodu odstąpiono od żądania dołączenia do wniosku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 42 ust 4 ustawy o odpadach.
Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. SYNTOM Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Rembielińska 20/318
03-352 Warszawa

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2016/03/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2016/03/24 11:00:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2016/03/24 11:00:12 nowa pozycja