Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

PAPIRUS RECYKLING Grzegorz Kołakowski WGKiOŚ-II.6233.139.2016.DJ 02.01.2017 r.

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 2 stycznia 2017 r.
WGKiOŚ-II.6233.139.2016.DJ
UNP:80814/WGKiOŚ/-XXXIII/16
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Kołakowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Papirus - Recykling (NIP: 8521124660, REGON: 008289030), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zygmunta Chmielewskiego 13B, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

I. Zezwalam Grzegorzowi Kołakowskiemu na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wym. w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wym. w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niz wym. W 16 02 15
17 02 03 Tworzywa sztuczne
19 12 01 Papier i tektura
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
20 01 01 Papier i tektura
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne I elektroniczne inne niz wym. W 20 01 21 I 20 01 23 zawierające niebezpieczne element
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne I elektroniczne inne niz wym. W 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 Tworzywa sztuczne

II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Zygmunta Chmielewskiego 13B (działka nr 19/11 obręb 1057).

III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie, w miejscach oznakowanych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska - w zamykanej hali magazynowej oraz na przyległym placu magazynowym,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- dopuszcza się magazynowanie odpadów w sposób uporządkowany, w zależności od rodzajów- w kontenerach, pojemnikach, w postaci zbelowanej,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.

IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.

V. Grzegorz Kołakowski jest zobowiązany dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U z 2014 r. poz. 1973).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
4. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

VI. Ustalam Grzegorza Kołakowskiego odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

 

VII. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych:

W przypadku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zastosować się do obowiązków nałożonych na zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1688).

VIII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

IX. Decyzja jest ważna do dnia 31 grudnia 2026 roku.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku.
Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. W przypadku utraty tytułu prawnego do nieruchomości zezwolenie wygasa z mocy ustawy jako bezprzedmiotowe, zgodnie z art. 48 pkt 2 ustawy o odpadach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Pan Grzegorz Kołakowski
Papirus-Recykling
ul. Zygmunta Chmielewskiego 13B
70-320 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/02/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/02/14 10:46:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/02/14 10:46:22 nowa pozycja