Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

NKN Usługi Kolejowe - Projektowanie, Budownictwo, Transport sp. z o. o. WUCiP-I.6233.59.2014.LR 11.12.2014 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin,11 grudnia 2014 r.

WUCiP-I.6233.59.2014.LR

UNP: 77955/WUCiP/-VI/14

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku NKN Usługi Kolejowe – Projektowanie, Budownictwo, Transport spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Energetyków nr 9/113, REGON: 320196082, NIP: 9552160663, KRS 258116 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam NKN Usługi Kolejowe – Projektowanie, Budownictwo, Transport spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na transport następujących odpadów:

 

 

01 01 01 - odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80),

01 01 02 - odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali,

01 01 80 - odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu,

01 03 81 - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80,

01 03 99 - inne niewymienione odpady,

01 04 07* - odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali,

01 04 08 - odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07,

01 04 09 - odpadowe piaski i iły,

01 04 12 - odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i  01 04 11,

01 04 13 - odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07,

01 04 81 - odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80,

02 01 10 - odpady metalowe,

02 03 80 - wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wył. 02 03 81),

02 04 80 - wysłodki,

03 01 01 - odpady kory i korka,

03 01 05 - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04,

06 04 05* - odpady zawierające inne metale ciężkie,

10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wył. pyłów z kotłów wym. w 10 01 04),

10 01 02 - popioły lotne z węgla,

10 01 03 - popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej,

10 01 04* - popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych,

10 01 05 - stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych,

10 01 07  - produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu,

10 01 13* - popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo,

10 01 14* - popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne,

10 01 15 - popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14,

10 01 17  - popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16,

10 01 80 - mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,

10 01 82 - mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania

 spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym),

10 09 80 – wybrakowane wyroby żeliwne,

11 05 01 – cynk twardy,

11 05 04* - zużyty topik,

12 01 01 – odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów,

12 01 02 – cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,

12 01 03 – odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

16 01 17 – metale żelazne,

16 01 18 – metale nieżelazne,

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 - gruz ceglany,

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 02 04*  - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

(podkłady kolejowe),

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 – żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 – mieszaniny metali,

17 05 07* – tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne,

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507,

19 10 01 – odpady żelaza i stali,

19 10 02 – odpady metali nieżelaznych

19 12 02 – metale żelazne,

19 12 03 – metale nieżelazne,

20 01 40 – metale.

 

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.

 

 1. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych, wydzierżawionych bądź będących w dyspozycji zlecającego transport wagonów kolejowych.
 2. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu kolejowego.

 

 1.  Ustalam NKN Usługi Kolejowe – Projektowanie, Budownictwo, Transport spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 23 lipca 2016 r.

 

 1. NKN Usługi Kolejowe – Projektowanie, Budownictwo, Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wnioskodawca, NKN Usługi Kolejowe – Projektowanie, Budownictwo, Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością., zwróciła się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest zezwolenie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. NKN Usługi Kolejowe sp. z o. o.

ul. Energetyków 9/113

70-656 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 13:28:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 13:28:13 nowa pozycja