Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

SECURA Rafał Worotnicki WGKiOŚ-II.6233.43.2017.LR 20.07.2017

 

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 20 lipca 2017 r.

WGKiOŚ-II.6233.43.2017.LR

UNP 41695/WGKiOŚ/-XXVII/17

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2016 r. poz. 1987) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Rafała Worotnickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: SECURA Rafał Worotnicki z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pelikana 5/8, REGON: 367062264, NIP: 8513022264, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam Rafałowi Worotnickiemu na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

- Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych              10 0180,

- Mikrosfery z popiołów lotnych                                                                                    10 01 81,

- Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)                        10 01 82,

- Inne niewymienione odpady                                                                                        10 01 99,

- Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej                                           10 12 01,

- Cząstki i pyły                                                                                                               10 12 03,

- Zużyte formy                                                                                                               10 12 06,

- Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle, i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)                                                                                                                                                       10 12 08,

- Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11                                                         10 12 12,

- Opakowania z papieru i tektury                                                                                    15 01 01,

- Opakowania z tworzyw sztucznych                                                                             15 01 02,

- Opakowania z drewna                                                                                                  15 01 03,

- Opakowania z metali                                                                                                    15 01 04,

- Opakowania wielomateriałowe                                                                                     15 01 05,

- Zmieszane odpady opakowaniowe                                                                                          15 01 06,

- Opakowania ze szkła                                                                                                    15 01 07,

- Opakowania z tekstyliów                                                                                                         15 01 09,

- Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202                                                                                                   15 02 03,

- Zużyte opony                                                                                                               16 01 03,

- Tworzywo sztuczne                                                                                                      16 01 19,

- Szkło                                                                                                                            16 01 20,

- Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC                                                    16 01 11*,

- Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212                                                                                                                                                    16 02 13*,

- Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213                                               16 02 14,

- Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 160303, 160380                                             16 03 04,

- Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia                         16 03 80,

- Magnetyczne i optyczne nośniki informacji                                                                 16 80 01,

- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                                       17 01 01,

- Gruz ceglany                                                                                                                17 01 02,

- Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia                          17 01 03,

- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06                                                                                    17 01 07,

- Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.                                                                               17 01 80,

- Odpady z remontów i przebudowy dróg                                                                                  17 01 81,

- Inne niewymienione odpady                                                                                        17 01 82,

- Drewno                                                                                                                         17 02 01,

- Szkło                                                                                                                            17 02 02,

- Tworzywa sztuczne                                                                                                      17 02 03,

- Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01                                                                                  17 03 02,

- Odpadowa papa                                                                                                           17 03 80,

- Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 0503                                           17 05 04,

- Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05                                                           17 05 06,

- Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07                                     17 05 08,

 

- Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603                                               17 06 04,

- Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801                              17 08 02,

- Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03                                                                                     17 09 04,

- Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 190111                                      19 01 12,

- Popioły lotne inne niż wymienione w 190113                                                              19 01 14,

- Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15                                                                       19 01 16,

- Piaski ze złóż fluidalnych                                                                                                        19 01 19,

- Inne niewymienione odpady                                                                                        19 01 99,

- Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze                                                                                                                                                       19 08 09,

- Papier i tektura                                                                                                             19 12 01,

- Metale żelazne                                                                                                              19 12 02,

- Metale nieżelazne                                                                                                                     19 12 03,

- Tworzywa sztuczne i guma                                                                                          19 12 04,

- Szkło                                                                                                                            19 12 05,

- Drewno inne niż wymienione w 191206                                                                                  19 12 07,

- Tekstylia                                                                                                                       19 12 08,

- Minerały (np. piasek, kamienie)                                                                                   19 12 09,

- Odpady palne (paliwo alternatywne)                                                                            19 12 10,

- Papier i tektura                                                                                                             20 01 01,

- Szkło                                                                                                                            20 01 02,

- Odpady kuchenne ulegające degradacji                                                                        20 01 08,

- Odzież                                                                                                                          20 01 10,

- Tekstylia                                                                                                                       20 01 11,

- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127       20 01 28,

- Detergenty inne niż wymienione w 200129                                                                 20 01 30,

- Leki inne niż wymienione w 200131                                                                           20 01 32,

- Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133                                                 20 01 34,

- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135                                                                                                                                                        20 01 36,

- Drewno inne niż wymienione w 200137                                                                                  20 01 38,

- Tworzywa sztuczne                                                                                                      20 01 39,

- Gleba i ziemia, w tym kamienie                                                                                   20 02 02,

- Inne odpady nieulegające biodegradacji                                                                                   20 02 03,

- Odpady z targowisk                                                                                                      20 03 02,

- Odpady z czyszczenia ulic i placów                                                                             20 03 03,

- Odpady ze studzienek kanalizacyjnych                                                                        20 03 06,

- Odpady wielkogabarytowe                                                                                           20 03 07,

- Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach                                                      20 03 99.

 

 1. Zbieranie odpadów może odbywać się na terenie położonym w Szczecinie przy ul. Szczawiowej (cz. działki nr 3/49 obręb 1063).

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I.może odbywać się na terenie  przy ul. Szczawiowej  w Szczecinie (cz.dz. nr 3/49 obręb 1063), do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny (umowa dzierżawy, przy spełnieniu następujących warunków:
  • odpady, mogą być magazynowane wyłącznie, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
  • odpady powinny być magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
  • odpady powinny być magazynowane luzem lub w specjalistycznych, oznakowanych, szczelnych  pojemnikach (kontenerach),
  • odpady budowlane, w tym gruz i ziemia z wykopów mogą być magazynowane luzem, na hałdzie, w wyznaczonych i oznakowanych miejscach,
  • miejsca magazynowania odpadów powinny być ogrodzone i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być magazynowany w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), a w szczególności:
   1. zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z innymi odpadami,
   2. zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu,
   3. miejsca, w których jest magazynowany zużyty sprzęt , wyposaża się w:

-  zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych oraz, w przypadku  zużytego sprzętu zawierającego substancje ciekłe, które podczas uszkodzenia zużytego sprzętu mogą spowodować niekontrolowane wycieki do środowiska - w nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz, w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami;

- utwardzone podłoże;

-  zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym

            d) przekazania zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania posiadającemu decyzję             w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu             należącego do grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy.

            e) dopuszcza się przekazanie zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania za             pośrednictwem innego zbierającego zużyty sprzęt.

            f) zbierający zużyty sprzęt przed przekazaniem zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania             zapewnia, w miarę możliwości, wyselekcjonowanie w punkcie zbierania zużytego sprzętu przeznaczonego do             przygotowania do ponownego użycia.

            g) zbieranie i transport zużytego sprzętu odbywają się w warunkach optymalnych do przygotowania go do             ponownego użycia, recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku, w tym ograniczenia             rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji.

            h) zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania Prezydentowi Miasta Szczecin, w terminie 30 dni             od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej:

                 - imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby zbierającego zużyty sprzęt;

                 - adresy punktów zbierania zużytego sprzętu , z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów                     serwisowych.

            i) przypadku zmiany danych zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, zbierający sprzęt jest             obowiązany do poinformowania o tym Prezydenta Miasta Szczecin, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia             zmiany.

            j) zbierający  zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania Prezydenta Miasta Szczecin o zakończeniu             działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.

 • należy zachować szczególną ostrożność w przypadku przeprowadzania jakichkolwiek manipulacji odpadami, jak przeładowywanie, przepakowywanie itp.

 

IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Zbierane będą odpady odbierane od  przedsiębiorców i osób fizycznych.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed  ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
3.Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.

 

 1. Rafał Worotnicki jest zobowiązany do;

- przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

- prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014, poz. 1973 ),

- składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,

- utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,

- niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 1. Ustalam Rafała Worotnickiego odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia 19 lipca 2027 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

 

            W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 zł.

 

 Otrzymują:

 

 1. SECURA Rafał Worotnicki

ul. Pelikana 5/8

71-698 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/07/16 08:50:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/07/16 08:50:27 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2018/03/13 10:47:35 nowa pozycja