Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

EWRANT Ewa Antoszczuk WGKiOŚ-IX.6233.86.2013.DJa 08.10.2013

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 8 października 2013 r.
WGKiOŚ-IX.6233.86.2013.DJa
UNP:5981/WGKiOŚ/-XXV/13

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Pani Ewy Antoszczuk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma EWRANT (REGON: 320622277, NIP: 5971360519) zam. w Szczecinie przy ul. Brzozowej 6, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

I. Zezwalam Ewie Antoszczuk na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

- 03 03 07 - mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury,
- 03 03 08 - odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,
- 07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych,
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 03 - opakowania z drewna,
- 15 01 04 - opakowania z metali,
- 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,
- 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,
- 15 01 07 - opakowania ze szkła,
- 15 01 09 - opakowania z tekstyliów,
- 16 01 03 - zużyte opony,
- 16 80 01 - magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
- 17 02 02 - szkło,
- 17 02 03 - tworzywa sztuczne,
- 19 12 01 - papier i tektura,
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,
- 19 12 05 - szkło,
- 20 01 01 - papier i tektura,
- 20 01 02 - szkło,
- 20 01 39 - tworzywa sztuczne,

II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 69
(część działki nr 3/24 obręb 1063).


III. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy ul. Szczawiowej 69 w Szczecinie, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych.
IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
2. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.
3. Odpady powinny być zbierane w pojemnikach lub kontenerach przystosowanych do ich gromadzenia.

V. Ewa Antoszczuk jest zobowiązana dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

VI. Ustalam Ewę Antoszczuk odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.


VII. Decyzja jest ważna do dnia 30 września 2023 roku.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Pani Ewa Antoszczuk
EWRANT
ul. Brzozowa 6
71 – 015 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2014/12/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2014/12/09 14:40:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2014/12/09 14:40:38 nowa pozycja