Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

GREENFIELD Sp. z o.o. WGKiOŚ-XIV.6233.2.2015.DJa 08.05.2015

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 8 maja 2015 r.
WGKiOŚ-XIV.6233.2.2015.DJa
UNP: 26309 /WGKiOŚ/-0/15
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 28 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku GREENFIELD Sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541631 (REGON: 360682621, NIP: 9552365253) z siedzibą Szczecinie przy ul. Walecznych 77, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

I. Zezwalam GREENFIELD Sp. z o.o. na transport niżej wymienionych odpadów:
- 02 01 03 - odpadowa masa roślinna,
- 02 01 04 - odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),
- 02 01 07 - odpady z gospodarki leśnej,
- 02 02 03 - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,
- 02 02 04 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 02 03 04 - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,
- 02 03 05 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 02 03 80 - wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wył. 02 03 81),
- 02 03 81 - odpady z produkcji pasz roślinnych,
- 02 03 82 - odpady tytoniowe,
- 02 03 99 - inne niewymienione odpady,
- 02 04 01 - osady z oczyszczania i mycia buraków,
- 02 04 80 - wysłodki,
- 02 06 99 - inne niewymienione odpady,
- 02 07 04 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,
- 02 07 80 - wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary,
- 03 01 01 - odpady kory i korka,
- 03 01 04* - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zaw. substancje niebezpieczne,
- 03 01 05 - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04,
- 03 01 81 - odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80,
- 03 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 03 03 01 - odpady z kory i drewna,
- 03 03 07 - mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury,
- 03 03 08 - odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,
- 03 03 10 - odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji,
- 07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych,
- 07 02 80 - odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy,
- 08 04 09* - odpadowe kleje i szczeliwa zaw. rozp. org. lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 04 10 - odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09,
- 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wył. pyłów z kotłów wym. w 10 01 04),
- 10 01 02 - popioły lotne z węgla,
- 10 01 15 - popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wym w 10 01 14,
- 13 02 05* - min. oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezaw. zw. chlorowcoorganicznych,
- 13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
- 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 03 - opakowania z drewna,
- 15 01 04 - opakowania z metali,
- 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,
- 15 01 07 - opakowania ze szkła,
- 15 01 09 - opakowania z tekstyliów,
- 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),
- 16 01 03 - zużyte opony,
- 16 01 04* – zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy,
- 16 01 06 - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezp. elementów,
- 16 01 08* - elementy zawierające rtęć,
- 16 01 10* - elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne),
- 16 01 12 - okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11,
- 16 01 13* - płyny hamulcowe,
- 16 01 15 - płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14,
- 16 01 16 - zbiorniki na gaz skroplony,
- 16 01 17 - metale żelazne,
- 16 01 18 - metale nieżelazne,
- 16 01 19 - tworzywa sztuczne,
- 16 01 20 - szkło,
- 16 01 22 - inne niewymienione elementy,
- 16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,
- 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
- 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
- 16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,
- 16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80,
- 16 03 06 - organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80,
- 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,
- 16 08 01 - zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07),
- 16 08 04 - zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wył. 16 08 07),
- 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 - gruz ceglany,
- 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
- 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
- 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
- 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,
- 17 01 82 - inne niewymienione odpady,
- 17 02 01 – drewno,
- 17 02 02 - szkło,
- 17 02 03 - tworzywa sztuczne,
- 17 03 02 - asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,
- 17 03 80 - odpadowa papa,
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,
- 17 04 02 - aluminium,
- 17 04 03 – ołów,
- 17 04 04 – cynk,
- 17 04 05 - żelazo i stal,
- 17 04 06 – cyna,
- 17 04 07 - mieszaniny metali,
- 17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,
- 17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB),
- 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
- 17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,
- 17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,
- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
- 19 12 01 - papier i tektura,
- 19 12 02 - metale żelazne,
- 19 12 03 - metale nieżelazne,
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,
- 19 12 06* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06,
- 19 12 08 - tekstylia,
- 19 12 09 - minerały (np. piasek, kamienie),
- 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne),
- 19 12 11* - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne – odpad przewidziany tylko do transportu,
- 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpad przewidziany tylko do transportu,
- 20 01 01 - papier i tektura,
- 20 01 02 - szkło,
- 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
- 20 01 10 - odzież,
- 20 01 11 – tekstylia,
- 20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
- 20 01 23* - urządzenia zawierające freony,
- 20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
- 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki
- 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
- 20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,
- 20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
- 20 01 39 - tworzywa sztuczne,
- 20 01 40 - metale,
- 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,
- 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie,
- 20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,
- 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,
- 20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

II. Transport odpadów może odbywać się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
III. Określam następujące sposoby transportu odpadów:

1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych lub wynajmowanych samochodowych środków transportu.
2. Odpady będą transportowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, przy użyciu środków transportu dopuszczonych do ruchu drogowego, przystosowanych do przewozu odpadów danego rodzaju i wyposażonych w zabezpieczenia chroniące ładunek przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.
3. Odpady będą transportowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu środków transportu do których wnioskodawca posiada prawo dysponowania.
4. Transport odpadów musi być zgodny z przepisami szczególnymi dotyczącymi ruchu drogowego i przewozu odpadów w tym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986).

IV. GREENFIELD Sp. z o.o. jest zobowiązana do:

1. Przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy o odpadach i niniejszej decyzji, w szczególności warunków określonych w art. 24 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
3. Przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom wskazanym przez zlecającego usługę transportu.
4. Utrzymania środków transportu w czystości i należytym stanie technicznym.
5. Oznakowania środków transportu w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługę.
6. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

V. Ustalam GREENFIELD Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VI. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., nie dłużej niż do dnia 7 maja 2025 r.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Wnioskodawca zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Przedsiębiorca prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów nie jest posiadaczem odpadów, a świadczy tylko usługę transportu.
Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 30 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że prowadzona działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. GREENFIELD Sp. z o.o.
ul. Walecznych 77
70 – 774 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

IV
udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/03/23, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2016/03/23 11:07:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2016/03/23 11:07:03 nowa pozycja