Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

BI MET Sp. z o.o. WUCiP-I.6233.21.2014.DJa 26.08.2014

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 26 sierpnia 2014 r.
WUCiP-I.6233.21.2014.DJa
UNP: 49025/WUCiP/-IV/14
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Lidii Hankiewicz występującej z pełnomocnictwa na rzecz BI-MET Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248948 (REGON: 14030385, NIP: 5272493255), z siedzibą w Warszawie przy ul. Fort Wola 22/10, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

I. Zezwalam BI-MET Sp. z o.o. na zbieranie niżej wymienionych odpadów:
- 02 01 10 - odpady metalowe,
- 08 03 99 - inne niewymienione odpady,
- 09 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 02 80 - zgary z hutnictwa żelaza,
- 10 03 16 - zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15,
- 10 05 11 - zgary inny niż wymienione w 10 05 10,
- 10 06 01 - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,
- 10 06 02 - zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,
- 10 08 04 - cząstki i pyły,
- 10 08 09 - inne żużle,
- 10 09 03 - żużle odlewnicze,
- 10 09 80 - wybrakowane wyroby żeliwne,
- 10 10 03 - zgary i żużle odlewnicze,
- 10 10 12 - inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11,
- 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,
- 12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,
- 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,
- 12 01 04 - cząstki i pyły metali nieżelaznych,
- 12 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 03 - opakowania z drewna,
- 15 01 04 - opakowania z metali,
- 15 01 07 - opakowania ze szkła,
- 16 01 17 - metale żelazne,
- 16 01 18 - metale nieżelazne,
- 16 02 09* - transformatory i kondensatory zawierające PCB,
- 16 02 10* - zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wym. w 16 02 09
- 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
- 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
- 16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,
- 16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,
- 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,
- 16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo kadmowe,
- 16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),
- 16 08 01 - zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę,
- 16 08 03 - zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wym. w 16 08 02,
- 16 80 01 - magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,
- 17 04 02 - aluminium,
- 17 04 03 - ołów,
- 17 04 04 - cynk,
- 17 04 05 - żelazo i stal,
- 17 04 06 - cyna,
- 17 04 07 - mieszaniny metali,
- 17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,
- 19 01 02 - złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,
- 19 10 01 - odpady żelaza i stali,
- 19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,
- 19 12 01 - papier i tektura,
- 19 12 02 - metale żelazne,
- 19 12 03 - metale nieżelazne,
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,
- 19 12 05 - szkło,
- 20 01 01 - papier i tektura,
- 20 01 02 - szkło,
- 20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
- 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
- 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23,
zawierające niebezpieczne składniki,
- 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
- 20 01 39 - tworzywa sztuczne,
- 20 01 40 - metale.

„*” – indeksem oznaczono odpady niebezpieczne.


II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-
Lubeckiego 1a ( część działki nr 8/6 i 8/9 obręb 3019 Nad Odrą ).


III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w pojemnikach, kontenerach lub big-bagach w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- magazynowanie odpadów niebezpiecznych może odbywać się pod zadaszeniem, w kontenerach lub pojemnikach nie wchodzących w reakcje fizyczne lub chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- należy zachować szczególną ostrożność w przypadku przeprowadzania jakichkolwiek manipulacji odpadami, jak przeładowywanie, przepakowywanie, itp.

IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.
4. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny jest obowiązany zapewnić aby transport sprzętu do zakładu
przetwarzania był prowadzony w sposób umożliwiający ponowne użycie sprzętu lub jego części
składowych oraz odzysk, w tym recykling, materiałów oraz substancji pochodzących ze zużytego sprzętu.

V. BI-MET Sp. z o.o. jest zobowiązana dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

VI. Ustalam BI-MET Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe
z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VII. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych:

W przypadku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zastosować się do obowiązków nałożonych na zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym (Dz. U z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami).


VIII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

IX. Decyzja jest ważna do dnia 31 lipca 2024 roku.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. Działalność związana ze zbieraniem odpadów przy ul. Lubeckiego 1a prowadzona jest jako kontynuacja dotychczasowej działalności, w oparciu o zezwolenie wydane poprzednio innemu podmiotowi.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. BI-MET Sp. z o.o.
ul. Fort Wola 22/10
00 – 961 Warszawa

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2015/03/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/03/31 11:33:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/03/31 11:33:02 nowa pozycja