Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Bogucki Krzysztof FHU BIPI WUCiP-I.6233.5.2014.LR 09.07.2014 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 09 lipca 2014 r.

WUCiP-I.6233.5.2014.LR

UNP: 39258/WGKiOŚ/-XXVI/14

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Krzysztofa Boguckiego prowadzącego pod nazwą F. H. U. BIPI działalność gospodarczą  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej nr 73/1, REGON: 812563513, NIP: 8511412400, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam Krzysztofowi Boguckiemu na transport następujących odpadów:

 

03 03 07 – mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury,

03 03 08 – odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,

07 02 13 – odpady z tworzyw sztucznych,

12 01 01 – odpady z toczenie i piłowania żelaza oraz jego stopów,

12 01 02 – cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,

12 01 03 – odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

12 01 04 – cząstki i pyły metali nieżelaznych,

12 01 05 – odpady z toczenia i piłowania tworzyw sztucznych,

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 - opakowania z drewna,

15 01 04 - opakowania z metali,

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

15 01 09 - opakowania z tekstyliów,

15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione

 w 15 02 02,

16 01 17 - metale żelazne,

16 01 18 - metale nieżelazne,

16 01 19 - tworzywa sztuczne,

16 01 20 - szkło,

16 02 09* - transformatory i kondensatory zawierające PCB,

16 02 10* - zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09,

16 02 11*- zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,

16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,

16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212,

16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,

16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,

16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,

16 06 01* – baterie i akumulatory ołowiowe,

16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo – kadmowe,

16 06 03* - baterie zawierające rtęć,

16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),

16 06 05 - inne baterie i akumulatory,

16 80 01 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 - szkło,

17 02 03 - tworzywa sztuczne,

17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 - aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 - żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,

19 10 01 - odpady żelaza i stali,

19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,

19 12 01 - papier i tektura,

19 12 02 - metale żelazne,

19 12 03 - metale nieżelazne,

19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,

19 12 05 - szkło,

19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06,

19 12 08 - tekstylia,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 02 - szkło,

20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23* - urządzenia zawierające freony,

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub

                     160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 10 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 2001 33,

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż wymienione w 200121 i 201023

                     Zawierające niebezpieczne składniki,

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale

 

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.

 

 1. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie oznakowanymi, przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam Krzysztofa Boguckiego odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 23 lipca 2016 r.

 

 1. Krzysztof Bogucki  jest zobowiązany do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wnioskodawca, Krzysztof Bogucki, zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest zezwolenie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. F.H.U. BiPi Krzysztof Bogucki

ul. Rugiańska 73/1

71-653 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 11:13:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 11:13:14 nowa pozycja