Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

TRANSCARGO sp. z o. o. WGKiOŚ/IX/LR/6233/39/11 02.12.2011 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 2 grudnia 2011 r.

WGKiOS/IX/LR/6233/39/11

UNP: 63466WGKiOŚ/-XXV/11

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku TRANSCARGO sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 138-141, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 326348, REGON 320634197 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam TRANSCARGO sp. z o. o. na transport następujących odpadów:

16 02 11* – zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,

16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,

16 02 15* – niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,

16 02 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35.

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.

 

 1. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych i wynajmowanych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie oznakowanymi, przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam TRANSCARGO sp. z o. o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna od 01.01.2012 r. do dnia 31.12. 2021 roku.

 

 1. TRANSCARGO sp. z o. o. jest zobowiązana do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wnioskodawca, TRANSCARGO sp. z o. o., zwróciła się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest, zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach, zezwolenie wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby firmy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Uznano, że działalność TRANSCARGO sp. z o. o., usankcjonowana niniejszą decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. TRANSCARGO sp. z o. o.

ul. Pomorska 138-141

70-812 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 13:36:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 13:36:27 nowa pozycja