Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Konca Małgorzata Zakład Transportowo - Handlowy KONCA WUCiP-I.6233.21.2015.LR 06.03.2015.LR

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 06 marca 2015 r.

WUCiP-I.6233.21.2015.LR

UNP: 13666/WUCiP/-V/15

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.12.2014 r. znak: WUCiP-I.6233.64.2014.LR, zezwalającą na zbieranie odpadów, wydaną na rzecz Małgorzaty Koncy, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Transportowo – Handlowy KONCA” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Adama Asnyka 9a/7, REGON 320402400, NIP 8511608310 w następujący sposób:

 

  1. W punkcie I. ww. decyzji dodaje się następujące rodzaje odpadów przewidziane do zbierania:

16 02 013* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212,

16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),

16 06 05 – inne baterie i akumulatory,

17 06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest,

18 01 10* - odpady amalgamatu dentystycznego,

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

 

  1. Odpady będą magazynowanie w miejscach i w sposób określony w ww. decyzji z dnia 23.12.2014 r.

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpiła o zmianę posiadanego zezwolenia poprzez dodanie nowych rodzajów odpadów.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. Małgorzata Konca

Zakład Transportowo - Handlowy

ul. Adama Asnyka 9a/7

71-526 Szczecin.

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 14:28:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 14:28:48 nowa pozycja