Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

MAZA Marek Zając WGKiOŚ-II.6233.37.2016.DJ 05.04.2016

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 5 kwietnia 2016 r.
WGKiOŚ-II.6233.37.2016.DJ
UNP: 22113/WGKiOŚ/-XXXVI/16


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

zmieniam

na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12.04.2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.46.2013.DJa – zezwolenie na transport odpadów, wydaną na rzecz Pana Marka Zająca prowadzącego działalność pod nazwą „MAZA” (NIP: 8521131246, REGON: 810651420), zam. w Szczecinie przy ul. Ostrawickiej 12, w następujący sposób:


I. Punkt VI ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

„Decyzja jest ważna do dnia 11 kwietnia 2023 r. zastrzeżeniem art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach.”

II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał. Powyższa zmiana dotyczy doprecyzowania brzmienia punkt w decyzji, odnoszącego się do terminu ważności zezwolenia.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan Marek Zając
„MAZA”
ul. Ostrawicka 12
71-337 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
 

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/30 15:03:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/30 15:03:13 nowa pozycja