Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Wincenciak Kamil WNC WUCiP-I.6233.39.2015.LR 01.04.2015 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

Szczecin, 01 kwietnia 2015 r.

 

WUCiP-I.6233.39.2015.LR

UNP: 22182/WUCiP/-V/15

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.03.2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.35.2013.LR (z późniejszymi zmianami), zezwalającą na zbieranie odpadów, wydaną na rzecz Kamila Wincenciaka, prowadzącego działalność gospodarczą  pod nazwą „WNC” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Podhalańskiej nr 8B/4, REGON 320266180, NIP 8512893181w następujący sposób:

 

 

  1.  W punkcie II. decyzji dodaję następujące rodzaje odpadów:

17 04 10 – kable zawierające ropę naftową , smołę i inne substancje niebezpieczne.

 

II.        Należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych  z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.   

 

  1. Zobowiązuję Kamila Wincenciaka  do niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 

  1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia  wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.)  i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów ze względu na zamiar rozszerzenia działalności.

 

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Plac Batorego 4,

70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie

14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. WNC Kamil Wincenciak

ul. Podhalańska 8B/4

70-452 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/23, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/23 11:43:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/23 11:43:54 nowa pozycja