Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Słojkowski Mariusz WGKiOŚ-IX.6233.88.2013.DJa 10.10.2013 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 4 stycznia 2016 r.
WGKiOŚ-XIV.6233.57.2015.DJ
UNP: 85384/WGKiOS/-XXXIII/15

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zmieniam

na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10.10.2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.88.2013.DJa – zezwolenie na zbieranie odpadów, zmienioną decyzją z dnia 07.02.2014 znak: WGKiOŚ-IX.6233.14.2014.DJa, decyzją z dnia 15 maja 2014 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.45.2014.DJa, decyzją z dnia 10 lutego 2015 r. znak: WUCiP-I.6233.13.2015.DJa oraz decyzja z dnia 5 marca 2015 r. znak: WUCiP-I.6233.19.2015.DJa, wydaną na rzecz Pana Mariusza Słojkowskiego, prowadzącego działalność pod nazwą Skup Surowców Wtórnych ( NIP: 8521133989, REGON: 810088730), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jana Papugi4, w następujący sposób:

I. Z punktu II decyzji określającego miejsca zbierania odpadów w Szczecinie, wykreślam lokalizacje: ul. Lelewela 9, ul. Światowida 81, Lubomirskiego LU-4

II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał. Powyższa zmiana dotyczy wykreślenia punktów zbierania odpadów w związku z zakończeniem zbierania odpadów w tych lokalizacjach.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan Mariusz Słojkowski
Skup Surowców Wtórnych
ul. Jana Papugi 4
71-086 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 5 marca 2015 r.
WWUCiP-I.6233.19.2015.DJa
UNP: 16350/WGKiOS/-V/15

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zmieniam

na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10.10.2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.88.2013.DJa – zezwolenie na zbieranie odpadów, zmienioną decyzją z dnia 07.02.2014 znak: WGKiOŚ-IX.6233.14.2014.DJa, decyzją z dnia 15 maja 2014 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.45.2014.DJa oraz decyzją z dnia 10 lutego 2015 r. znak: WUCiP-I.6233.13.2015.DJa, wydaną na rzecz Pana Mariusza Słojkowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Skup Surowców Wtórnych ( NIP: 8521133989, REGON: 810088730), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jana Papugi4, w następujący sposób:

I. W punkcie II decyzji określającym miejsca zbierania odpadów, oznaczam miejsce przy ul. Lelewela 9 (w miejsce adresu ul. Lelewela 8).

II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał. Powyższa zmiana dotyczy prawidłowego oznaczenia miejsca zbierania odpadów przy ul. Lelewela 9 w Szczecinie, wynikającego ze sprostowania umowy najmu lokalu.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan Mariusz Słojkowski
Skup Surowców Wtórnych
ul. Jana Papugi 4
71-086 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 10 lutego 2015 r.
WWUCiP-I.6233.13.2015.DJa
UNP: 6735/WGKiOS/-IV/15


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zmieniam

na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10.10.2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.88.2013.DJa – zezwolenie na zbieranie odpadów, zmienioną decyzją z dnia 07.02.2014 znak: WGKiOŚ-IX.6233.14.2014.DJa oraz decyzja z dnia 15 maja 2014 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.45.2014.DJa, wydaną na rzecz Pana Mariusza Słojkowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Skup Surowców Wtórnych ( NIP: 8521133989, REGON: 810088730), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jana Papugi4, w następujący sposób:


I. Dodaję punkt Ia, określający rodzaje odpadów przewidziane do zbierania przy ul. Lelewela 8 w Szczecinie:
- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 07 opakowania ze szkła,
- 16 06 01* baterie i akumulatory ołowiowe,
- 20 01 01 papier i tektura,
- 20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 101 23
zawierające niebezpieczne składniki,
- 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35.

II. W punkcie II decyzji określającym miejsca zbierania odpadów, dodaję punkt przy ul. Lelewela 8.

III. Do punktu III określającego warunki magazynowania odpadów dodaję akapit:

- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.

IV. Do punktu V określającego dodatkowe wymagania dodaję podpunkt 4) w następującym brzmieniu:

4. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

V. Dodaję punkt IX o następującym brzmieniu:

Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).


VI. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał. Powyższa zmiana dotyczy dodania nowego miejsca zbierania odpadów przy ul. Lelewela 8, według rodzajów odpadów określonych w punkcie Ia.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan Mariusz Słojkowski
Skup Surowców Wtórnych
ul. Jana Papugi 4
71-086 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 15 maja 2014 r.
WGKiOS-IX.6233.45.2014.DJa
UNP: 28288/WGKiOS/-0/14


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zmieniam

na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10.10.2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.88.2013.DJa – zezwolenie na zbieranie odpadów, zmienioną decyzją z dnia 07.02.2014 znak: WGKiOŚ-IX.6233.14.2014.DJa, wydaną na rzecz Pana Mariusza Słojkowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Skup Surowców Wtórnych ( NIP: 8521133989, REGON: 810088730), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jana Papugi4, w następujący sposób:

I. W punkcie II decyzji określającym miejsca zbierania odpadów, dodaję punkt przy ul. Jana Ursyna Niemcewicza 9/U6 oficyna.

II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał. Powyższa zmiana dotyczy dodania nowego miejsca zbierania odpadów przy ul. Niemcewicza 9/U6.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan Mariusz Słojkowski
Skup Surowców Wtórnych
ul. Jana Papugi 4
71-086 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 7 luty 2014 r.
WGKiOS-IX.6233.14.2014.DJa
UNP: 6861/WGKiOS/-XXV/14


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zmieniam

na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10.10.2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.88.2013.DJa – zezwolenie na zbieranie odpadów, wydaną na rzecz Pana Mariusza Słojkowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Skup Surowców Wtórnych ( NIP: 8521133989, REGON: 810088730), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jana Papugi 4, w następujący sposób:

I. W punkcie II decyzji wykreślam lokalizację punktu przy ul. Reymonta 4 z dniem 1 maja 2014r. oraz dodaję nową lokalizacje przy ul. Światowida 81.

II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał. Powyższa zmiana dotyczy wykreślenia punktu zbierania odpadów przy ul. Reymonta 4 w związku z zakończeniem działalności związanej w tym miejscu oraz dodanie nowego punktu zbierania odpadów przy ul. Światowida 81.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Mariusz Słojkowski
Skup Surowców Wtórnych
ul. Jana Papugi 4
71-086 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 10 października 2013 r.
WGKiOŚ-IX.6233.88.2013.DJa
UNP:60502/WGKiOŚ/-XXV/13

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Słojkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Skup Surowców Wtórnych (REGON: 810088730, NIP: 852-113-39-89) zam. w Szczecinie przy ul. Jana Papugi 4, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

I. Zezwalam Mariuszowi Słojkowskiemu na zbieranie niżej wymienionych odpadów:
- 02 01 04 - odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),
- 02 01 10 - odpady metalowe,
- 03 03 08 - odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,
- 03 03 99 - inne niewymienione odpady,
- 07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych,
- 07 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 03 - opakowania z drewna,
- 15 01 04 - opakowania z metali,
- 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,
- 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,
- 15 01 07 - opakowania ze szkła,
- 16 01 03 - zużyte opony,
- 16 01 17 - metale żelazne,
- 16 01 18 - metale nieżelazne,
- 16 01 19 - tworzywa sztuczne,
- 16 01 20 - szkło,
- 16 02 09* - transformatory i kondensatory zawierające PCB,
- 16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,
- 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
- 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
- 16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,
- 16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
- 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,
- 16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo kadmowe,
- 16 06 03* - baterie zawierające rtęć,
- 16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),
- 16 06 05 - inne baterie i akumulatory,
- 16 80 01 - magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
- 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
- 17 02 01 – drewno,
- 17 02 02 - szkło,
- 17 02 03 - tworzywa sztuczne,
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,
- 17 04 02 - aluminium,
- 17 04 03 – ołów,
- 17 04 04 – cynk,
- 17 04 05 - żelazo i stal,
- 17 04 06 – cyna,
- 17 04 07 - mieszaniny metali,
- 19 10 01 - odpady żelaza i stali,
- 19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,
- 19 12 01 - papier i tektura,
- 19 12 02 - metale żelazne,
- 19 12 03 - metale nieżelazne,
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,
- 19 12 05 - szkło,
- 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpad przewidziany tylko do transportu,
- 20 01 01 - papier i tektura,
- 20 01 02 - szkło,
- 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
- 20 01 10 - odzież,
- 20 01 11 – tekstylia,
- 20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
- 20 01 23* - urządzenia zawierające freony,
- 20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
- 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
- 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki
- 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
- 20 01 39 - tworzywa sztuczne,
- 20 01 40 - metale,
- 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,
- 20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.


II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Świerczewskiej 5, Reymonta 4,
Rapackiego 21a, Powstańców Wielkopolskich 29, Lubomirskiego LU-4, Łokietka 9, Mazurskiej 14,
Staszica 1.

III. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych.

IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
2. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.
3. Odpady powinny być zbierane w pojemnikach, kontenerach lub luzem na utwardzonym placu magazynowym przystosowanym do ich gromadzenia.

V. Mariusz Słojkowski jest zobowiązany dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

VI. Ustalam Mariusza Słojkowskiego odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VII. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych:
W przypadku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zastosować się do obowiązków nałożonych na zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym (Dz. U z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami).

VIII. Decyzja jest ważna do dnia 30 września 2023 roku.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Mariusz Słojkowski
Skup Surowców Wtórnych
ul. Jana Papugi 4
71 – 086 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2016/03/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2016/03/24 11:10:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2016/03/24 11:10:18 nowa pozycja