Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Stawiecki Jan "JANSTAW Skup Metali Kolorowych" WUCiP-I.6233.9.2014.LR 31.07.2014 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 31 lipca 2014 r.

WUCiP-I.6233.9.2014.LR

UNP  43817/WUCiP/-V/14

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku Jana Stawieckiego, prowadzącego pod nazwą „JANSTAW Skup Metali Kolorowych” działalność gospodarczą z siedzibą w Szczecinie przy ul. Parkowej 54/3, REGON: 812509732, NIP: 8511882896, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam Janowi Stawieckiemu na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

15 01 04 – opakowania z metali,

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,

16 01 16 – zbiorniki na gaz skroplony,

16 01 18 – metale nieżelazne,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 – żelazo i stal.

 

 

 1. Zbieranie odpadówwymienionych w punkcie I.może odbywać się w Szczecinie przy ul. Księcia Raciobora/

Szczanieckiej (budowla ochronna)..

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. może odbywać się na terenie punktu skupu złomu zlokalizowanego przy ul. Racibora/Szczanieckiej (budowla ochronna), do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny (umowa najmu ), przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 3. odpady powinny być magazynowane selektywnie, w plastikowych pojemnikach oraz workach foliowych,
 4. miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże i być niedostępne dla osób nieupoważnionych.
IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady skupowane będą od osób fizycznych.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
3.Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru oraz  składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.
V.Jan Stawiecki jest zobowiązany do:  
 • przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
-prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ),
 • składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
 • stosowania formularza przyjęcia odpadów metali, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09.12.2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. U. z 2013 r. poz. 1607),
 • stosowania zasad prowadzenia działalności określonych w art. 102 ustawy o odpadach,
 • utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności oraz w jej bezpośredniej blizkosci.

 

 1. Ustalam Jana Stawieckiego odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1.  Decyzja jest ważna do dnia 30 lipca 2024 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. Jan Stawiecki

„JANSTAW Skup Metali Kolorowych”

ul. Parkowa 54/3

71–621 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 11:32:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 11:32:21 nowa pozycja