Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Firma Handlowo Usługowa zbigniew Smoroń WUCiP.-I.6233.13.2014.DJa 05.08.2014

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 5 sierpnia 2014 r.
WUCiP-I.6233.13.2014.DJa
UNP: 45472/WUCiP/-V/14
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Smoronia, prowadzącego działalność pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa (REGON: 810635237, NIP: 8541005728), z siedzibą w Łobzie przy ul. Dubois 25, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

I. Zezwalam Zbigniewowi Smoroniowi na zbieranie niżej wymienionych odpadów:
- 01 03 08 - odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07,
- 01 04 07* - odpady zaw. niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali,
- 01 04 08 - odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07,
- 01 04 09 - odpadowe piaski i iły,
- 01 04 10 - odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07,
- 02 01 07 - odpady z gospodarki leśnej,
- 02 01 10 - odpady metalowe,
- 02 03 81 - odpady z produkcji pasz roślinnych,
- 02 04 01 - osady z oczyszczania i mycia buraków,
- 02 04 80 - wysłodki,
- 02 06 01 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,
- 02 06 99 - inne niewymienione odpady,
- 03 01 01 - odpady kory i korka,
- 03 01 05 - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04,
- 03 01 81 - odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80,
- 03 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 03 03 01 - odpady z kory i drewna,
- 03 03 10 - odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji,
- 07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych,
- 07 02 80 - odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy,
- 07 07 99 - inne niewymienione odpady,
- 08 04 10 - odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
- 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wył. pyłów z kotłów wym. w 10 01 04),
- 10 01 03 - popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej,
- 10 02 01 - żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze),
- 10 02 02 - nieprzerobione żużle z innych procesów,
- 10 02 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 02 10 - zgorzelina walcownicza,
- 10 02 13* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,
- 10 05 01 - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80),
- 10 05 11 - zgary inne niż wymienione w 10 05 10,
- 10 05 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 11 03 - odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego,
- 10 12 08 - wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej),
- 10 13 14 - odpady betonowe i szlam betonowy,
- 10 13 80 - odpady z produkcji cementu,
- 10 13 81 - odpady z produkcji gipsu,
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 03 - opakowania z drewna,
- 15 01 04 - opakowania z metali,
- 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,
- 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,
- 15 01 07 - opakowania ze szkła,
- 15 01 09 - opakowania z tekstyliów,
- 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),
- 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
- ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,
- 16 01 03 - zużyte opony,
- 16 01 07* - filtry olejowe,
- 16 01 17 - metale żelazne,
- 16 01 18 - metale nieżelazne,
- 16 01 19 - tworzywa sztuczne,
- 16 01 20 - szkło,
- 16 01 22 - inne niewymienione elementy,
- 16 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,
- 16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo kadmowe,
- 16 06 03* - baterie zawierające rtęć,
- 16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),
- 16 06 05 - inne baterie i akumulatory,
- 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 - gruz ceglany,
- 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
- 17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,
- 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
- 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
- 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,
- 17 01 82 - inne niewymienione odpady,
- 17 02 01 - drewno,
- 17 02 02 - szkło,
- 17 02 03 - tworzywa sztuczne,
- 17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe),
- 17 03 01* - asfalt zawierający smołę,
- 17 03 02 - asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,
- 17 03 03* - smoła i produkty smołowe,
- 17 03 80 - odpadowa papa,
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,
- 17 04 02 - aluminium,
- 17 04 03 - ołów,
- 17 04 04 - cynk,
- 17 04 05 - żelazo i stal,
- 17 04 06 - cyna,
- 17 04 07 - mieszaniny metali,
- 17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
- 17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne,
- 17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,
- 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
- 17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,
- 17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,
- 17 09 01* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć,
- 17 09 02* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające
PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory),
- 17 09 03* - inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zaw. substancje niebezpieczne,
- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
- 19 01 19 - piaski ze złóż fluidalnych,
- 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania),
- 19 08 01 - skratki,
- 19 08 02 - zawartość piaskowników,
- 19 12 01 - papier i tektura,
- 19 12 02 - metale żelazne,
- 19 12 03 - metale nieżelazne,
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,
- 19 12 05 - szkło,
- 19 12 09 - minerały (np. piasek, kamienie),
- 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne),
Odpady niebezpieczne oznaczono górnym indeksem „*”

II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13c
(część działki nr 12/12 obręb 1058 o pow. 200 m²).


III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w pojemnikach lub kontenerach w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- odpady ciekłe powinny być magazynowane selektywnie, w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie czynników atmosferycznych i substancji w nich przechowywanych,
- należy zachować szczególną ostrożność w przypadku przeprowadzania jakichkolwiek manipulacji odpadami, w szczególności niebezpiecznymi, jak przeładowywanie, przepakowywanie, przepompowywanie itp.

IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.

V. Zbigniew Smoroń jest zobowiązany dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

VI. Ustalam Zbigniewa Smoronia odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe
z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

VIII. Decyzja jest ważna do dnia 31 lipca 2024 roku.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Zbigniew Smoroń
Firma Handlowo-Usługowa
ul. Dubois 25
73 – 150 Łobez

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2015/03/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/03/31 10:32:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/03/31 10:32:23 nowa pozycja