Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Pezowicz Tomasz WOŚr-II.6233.11.2019.DJ 30.07.2019

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 30 lipca 2019 r.
WOŚr-II.6233.11.2019.DJ
UNP: 41838/WOŚr/-XXXIII/19
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592)

zmieniam
na wniosek strony ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2016 r, znak: WGKiOŚ-II.6233.2.2016.DJ – zezwolenie na zbieranie odpadów, wydaną na rzecz Pana Tomasza Pezowicza (REGON: 320427902, NIP: 8511076184) z siedzibą w Gryfinie przy ul. Czechosłowackiej 2a w następujący sposób:

I. Punkt I ww. decyzji wyszczególniający rodzaje odpadów przewidziane do zbierania otrzymuje brzmienie:

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie, wyrażona w Mg Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku, wyrażona w Mg
1 12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 0,2 1,0
2 12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 0,2 1,0
3 12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 0,2 1,0
4 15 01 04 Opakowania z metali 0,2 1,0
5 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,1 1,0
6 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 0,5 3,0
7 17 04 02 Aluminium 0,5 2,0
8 17 04 03 Ołów 0,5 2,0
9 17 04 04 Cynk 0,5 2,0
10 17 04 05 Żelazo i stal 35,0 1200,0
11 17 04 06 Cyna 0,2 1,0
12 17 04 07 Mieszaniny metali 0,2 1,0
 

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie
38,3 Mg
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
1216,0 Mg
największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

40,0 Mg/rok

Wszystkie odpady będą magazynowane w Szczecinie na działce nr 11/10 obręb 3207 o powierzchni 1108 m kw. Odpady będą zbierane w 4 kontenerach, maksymalnie po 10 MG w każdym. Całkowita pojemność miejsca do magazynowania odpadów wynosi 40 Mg.


II. Punkt III ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

„Magazynowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w sposób określony w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.”

III. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. Powyższa zmiana dotyczy posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów z dnia 19 stycznia 2016 r, znak: WGKiOŚ-II.6233.2.2016.DJ, w związku koniecznością dostosowania go do nowych wymagań, określonych w art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Do wniosku nie załączono operatu przeciwpożarowego z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 41a ust. 8 ustawy o odpadach, przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych. Określone we wniosku rodzaje odpadów stanowią odpady metali, które są odpadami niepalnymi, natomiast w stosunku do odpadów baterii i akumulatorów ołowiowych (16 06 01*) wnioskodawca załączył kartę charakterystyki substancji (Akumulator Pb model CE 12V/17 Ah) z której wynika, że odpady te nie palą się lub palą się z trudem.
Zezwolenie wydano po ustanowieniu w formie postanowienia z dnia 1 lipca 2019 r. znak: WOŚr-II.6233.11.2019.DJ zabezpieczenia roszczeń w postaci depozytu gotówkowego. Depozyt ten, w kwocie 188,20 zł. został wniesiony na konto bankowe Urzędu Miasta Szczecin w dniu 23.07.2019 r.
Wnioskodawca załączył również zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku i braku decyzji cofających zezwolenia wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach.

Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. Pan Tomasz Pezowicz
ul. Czechosłowacka 2a
74-100 Gryfino

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2019/09/03, odpowiedzialny/a: Dariusz Januszek, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2019/09/03 13:27:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2019/09/03 13:27:53 nowa pozycja