Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76593636

Aktualna strona: 67701

Wydrukowano: 1077

mogące znacząco odziaływać na środowisko

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października  2008 r. – o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ) podaje do publicznej wiadomości :

           Urząd Miasta Szczecin Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej podaje do publicznej wiadomości,
że decyzja nr  1458/19 z dnia 26.09.2019r. znak: WUiAB-III.6740.232.2019.AG, UNP: 41425/WUiAB/-I/19 , w sprawie budowy budynku mieszkalno – usługowego wraz z rozbiórką istniejącego obiektu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Heyki w Szczecinie, dz. nr 5 z obrębu 1087,  została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie decyzji dla inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod numerem 828/2019. 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 w/w ustawy z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin,  pl. Armii Krajowej 1, pokój 205, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30
do 15:30 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie wywiesza się na okres czternastu dni od dnia 08.10.2019r. do dnia 23.10.2019r.


Data wygaśnięcia: 23.10.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin