Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67188398

Aktualna strona: 59654

Wydrukowano: 1077

mogące znacząco odziaływać na środowisko

obwieszczenie o zmianie decyzji nr 1948/14 z dnia 16.12.2014r. o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Cukrowej


Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. - O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.12.2017r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję Nr 1978/17 znak: WUiAB-III.6740.419.2017.TK.MR, UNP: 68225/WUiAB/-I/17 o zmianie decyzji nr 1948/14 z dnia 16.12.2014r. o pozwoleniu na budowę: „2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (oznaczonych Nr 1 i Nr 2) wraz zagospodarowaniem terenu (obejmującym zespół 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych) i przebudowę zjazdu (na terenie działki nr 3dr z obrębu 124 Pogodno) na nieruchomościach przy ul. Cukrowej 71 i ul. Cukrowej 67, 67c, 67b w Szczecinie (działki nr 4/2 i 4/3 z obrębu 163 Pogodno i 3dr z obrębu 124 Pogodno)” w następujący sposób: zostaje dołączony i zatwierdza się projekt budowlany ANEKS Nr 5 obejmujący: - zmiany w zakresie kubatury budynku oznaczonego Nr 30 (działka nr 6/1 z obrębu 163 Pogodno). Decyzja ta została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie decyzji dla inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod numerem 3724/2017. Obwieszczenie zamieszcza się na okres 21 dni , tj. od dnia 04.01.2018r. do dnia 25.01.2018r. Zgodnie z art. 72 ust.6 ww. ustawy z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej w pokoju Nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 ( tel. 91 42 45 580) – w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Data wygaśnięcia: 25.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin