Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko

Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 1192/21 z dnia 19.11.2021 o pozwoleniu na budowę


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) Urząd Miasta Szczecin, Wydział Architektury i Budownictwa podaje do publicznej wiadomości, że decyzja Nr 1192/21 z dnia 19.11.2021 r. znak: WUiAB-I.6740.166.2020.BA, UNP:25890/WUiAB/-I/20 o pozwoleniu na budowę hali magazynowo-produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zewnętrzny odcinek instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do dwóch zbiorników retencyjno-rozsączających) przy ul. Miłej w Szczecinie (nr ewid. gruntów: dz. nr 26, 25/1, 25/4, 25/7, 18 obr. 4056) została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie decyzji dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod nr 1591/2021.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 w/w ustawy z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta Szczecin,
w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 –
w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres czternastu dni od dnia 01.12.2021 r. do dnia 15.12.2021 r.
 


Data wygaśnięcia: 15.12.2021

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/12/01, odpowiedzialny/a: Bartosz Andrzejczak, wprowadził/a: Bartosz Andrzejczak, dnia: 2021/12/01 14:02:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bartosz Andrzejczak 2021/12/01 14:02:41 nowa pozycja