Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70880925

Aktualna strona: 62649

Wydrukowano: 1077

mogące znacząco odziaływać na środowisko

Przebudowie stacji Szczecin Port Centralny .


 

 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel.
+4891 42 45 579, fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  - 
www.szczecin.eu

 

 Szczecin, dnia  08.03. 2018r.                                                          

Nasz znak:WUiAB-V.6733.67.2017.DS                                            

UNP:78917/WUiAB/-VII/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

że na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarząd z siedzibą w Warszawie wydano decyzję Nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 07.03.2018r. dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie stacji Szczecin Port Centralny poprzez dostosowanie istniejącej infrastruktury do obecnej technologii pracy operatorów i przewoźników oraz do współczesnych i planowanych potrzeb przewozowych” w ramach zadania „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”,  położonej w Szczecinie, w granicach działek nr: 14/29, 14/30, 14/37, 14/42 z obrębu 1084; 1/91, 1/99, 1/105 z obrębu 1091.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od  09.03.2018r. do 23.03.2018r.

 

W ww. terminie w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (pokój nr 254a) można zapoznać się z aktami sprawy. Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Data wygaśnięcia: 23.03.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin