Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 66231527

Aktualna strona: 377

Wydrukowano: 0

Odwołanie SIWZ

Odwołanie z dnia 19.05.2017


 Szczecin 22.05.2017 r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.55.4.2017.MK

Znak sprawy: BZP/13/17

Dotyczy:   Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego).

Na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015, poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w dniu 19 maja 2017r. do Zamawiającego wpłynęło odwołanie, dotyczące ogłoszenia o zamówieniu oraz zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odwołanie zostało wniesione przez  Polski Związek Pracodawców Budownictwa z siedzibą przy ul. Kaliskiej 23 lok. U4, 02-316 Warszawa.

Wobec powyższego zamawiający, zgodnie z art. 185 ustawy, wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia kopii odwołania na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- odwołanie z 19 maja 2017 r.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin