Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Cyfryzacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie


Ogłoszenie nr 606125-N-2018 z dnia 2018-08-22 r.
 

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Cyfryzacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie poprzez: 1. Dostawę i wdrożenie w warunkach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie modułu oprogramowania komputerowego do zarządzania cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego zintegrowanego z eksploatowanym systemem GEO-INFO 7; 2. Inteligentne skanowanie dokumentów zawartych w operatach pomiarowych, ich zapis w "GeoArchiwum" wraz z uzupełnieniem dostępnych atrybutów i informacji dodatkowych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
 

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, krajowy numer identyfikacyjny 32093285900000, ul. ul. Odrowąża  1 , 71420   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 42 45 182, e-mail aszrenfe@um.szczecin.pl, faks 91 42 45 184.
Adres strony internetowej (URL): www.modgik.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Odrowąża 1, 71-420 Szczecin (sekretariat, pokój nr 2126)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cyfryzacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie poprzez: 1. Dostawę i wdrożenie w warunkach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie modułu oprogramowania komputerowego do zarządzania cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego zintegrowanego z eksploatowanym systemem GEO-INFO 7; 2. Inteligentne skanowanie dokumentów zawartych w operatach pomiarowych, ich zapis w "GeoArchiwum" wraz z uzupełnieniem dostępnych atrybutów i informacji dodatkowych.
Numer referencyjny: MODGIK/PN/01/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie w warunkach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie modułu oprogramowania komputerowego do zarządzania cyfryzacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zintegrowanego z wykorzystywanym systemem GEO-INFO 7 oraz digitalizacja około 20000 operatów pomiarowych wskazanych przez Zamawiającego (co daje w przybliżeniu 177 mb) znajdujących się w zasobie PZGiK w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie (MODGiK). Zakres prac będzie obejmował następujące zadania: 1) Dostawę i wdrożenie w warunkach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie modułu oprogramowania komputerowego do zarządzania cyfryzacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zintegrowanego (kompatybilnego) z wykorzystywanym systemem GEO-INFO 7. Opracowane oprogramowanie winno umożliwiać również cyfryzację dokumentacji analogowej na innych urządzeniach Zamawiającego (w tym również na urządzeniach wielkoformatowych wg poniższej listy). Urządzenia skanujące Zamawiającego: - Konica Minolta C308 – 5 sztuk - Oce Colorwave 300 - Oce Colorwave 650 2 )Cyfryzację materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. Opracowanie winno być poprzedzone weryfikacją jakości materiałów zasobu przekazanych do przetworzenia w postać elektroniczną. Przed wykonaniem digitalizacji należy również sprawdzić kompletność i właściwą kolejność materiałów, a w przypadku stwierdzenia złej jakości dokumentu, wymagane jest uprzednie dokonanie renowacji – rozprasowanie stron, połączenie stron pofragmentowanych - tak by treść udokumentowana była widoczna i czytelna. Przetworzenie analogowych materiałów zasobu do postaci elektronicznej musi zawierać nadanie identyfikatora materiału zasobu, skanowanie i zaewidencjonowanie materiałów zasobu zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie PZGiK) wraz z uzupełnieniem dodatkowych informacji dotyczących obiektów w, które są niezbędne do efektywnej obsługi bazy danych PZGiK za pomocą systemu GEO-INFO 7.

II.5) Główny kod CPV: 72212517-6
Dodatkowe kody CPV: 79999100-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do 50% wysokości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-13
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co oznacza, że posiadają opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wartość minimum 100 000,00 zł, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oznacza, że: 1. wykażą się wykonaniem w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch zamówień o wartości co najmniej 200.000 zł netto, odpowiadających rodzajowo przedmiotowi zamówienia (dostawa i wdrożenie w jednostce administracji geodezyjnej systemu informatycznego, obejmującego obsługę państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym dostawę infrastruktury sprzętowej) i potwierdzą, że umowa ta została wykonana należycie (wymagane pisemne potwierdzenie); 2. dysponują lub będą dysponować przy wykonywaniu zamówienia odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym jednym kierownikiem projektu, który posiada: - minimum 6 lat doświadczenia zawodowego, - wykształcenie wyższe w dziedzinie informatyki lub zbliżone, - doświadczenie w zarządzaniu projektami, zgodnie z metodyką PRINCE2, lub równoważną metodyką zarządzania projektami, - certyfikat na poziomie PRINCE2 Foundation lub certyfikatu PMI- PMP (Project Management Professional), lub równoważny certyfikat z metodyki zarządzania projektami oraz jeden geodeta posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz zamówień publicznych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3. Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wartość minimum 100 000,00 zł, w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz ze wskazaniem nazwy i modelu oferowanego sprzętu; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 70,00
okres gwarancji 30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się wprowadzanie zmian Umowy za zgodą Zamawiającego z zachowaniem art. 144 Pzp. 2. Zmiany umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Pzp stanowiące, że Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 1) innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ; 2) zmiany powodowane przez Siłę wyższą a zwłaszcza te dotyczące terminu dostawy. Za siłę wyższą będzie uważać się okoliczności o charakterze wyjątkowym, których strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po podpisaniu niniejszej Umowy; 3) za uprzednią zgodą Zamawiającego, zmiany sprzętu wskazanego w ofercie, jeżeli zaproponowany sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w SIWZ i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy. 5. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do Umowy. 6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-03, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

Zamawiający, na podstawia art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2017 r. poz.1579 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia: 264 800,00

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, ceny oraz okresu gwarancji

Nr oferty

Nazwa firmy

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki płatności

Kryteria oceny oferty

Cena [zł]

Okres gwarancji

1

SYSTHERM INFO Sp. z o.o.

UL. ZŁOTOWSKA 27

60-189 POZNAŃ

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

258 000,00

24 miesiące

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowaw art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.Ogłoszenie o wyniku postępowania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 91579 ze zm.) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na cyfryzację materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie poprzez:

  1. Dostawę i wdrożenie w warunkach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, modułu oprogramowania komputerowego do zarządzania cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego zintegrowanego z eksploatowanym systemem GEO-INFO 7,

  2. Inteligentne skanowanie dokumentów zawartych w operatach pomiarowych, ich zapis w "GeoArchiwum", wraz z uzupełnieniem dostępnych atrybutów i informacji dodatkowych

z dnia  22.08.2018 r., nr ogłoszenia 606125-N-2018 wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 Wykonawcy SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań

UZASADNIANIE

W niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej oferty na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta złożona przez firmę SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Wybrana oferta nie przekraczała kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Łączna ilość przyznanych punktów według kryteriów oceny ofert – 70 pkt.

Streszczenie oceny złożonej oferty:

nr oferty

Nazwa firmy

Kryteria oceny oferty

Punkty łącznie

Cena [zł]

Okres gwarancji

przyznane punkty

przyznane punkty

1

SYSTHERM INFO Sp. z o.o.

UL. ZŁOTOWSKA 27

60-189 POZNAŃ

258 000,00

24 miesiące

70 pkt

70  pkt

0 pkt

Ponadto informujemy, że z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła tylko jedna oferta, Zamawiający korzystając z uprawnienia zawartego w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu wskazanym w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie nr 500228274-N-2018 z dnia 21-09-2018 r.

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13-09-2018r.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy: SYSTHERM INFO SP. Z O.O.

Adres pocztowy: UL. ZŁOTOWSKA 27

Kod pocztowy: 60-189

Miejscowość: POZNAŃ

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 209756.10

Oferta z najniższą ceną/kosztem 209756.10 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 209756.10 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/08/22
IV
udostępnił: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wytworzono: 2018/08/22, odpowiedzialny/a: Andrzej Myłka, wprowadził/a: Irena Niemiro, dnia: 2018/09/21 15:35:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Irena Niemiro 2018/09/21 15:35:38 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2018/09/21 15:31:14 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2018/09/11 14:07:31 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2018/09/11 14:04:53 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2018/09/11 14:02:08 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2018/09/11 14:00:22 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2018/09/11 13:55:36 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2018/09/11 13:53:18 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2018/09/11 09:25:48 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2018/09/11 09:24:45 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2018/09/11 09:14:37 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2018/09/11 09:13:31 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2018/08/22 11:25:18 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2018/08/22 10:18:49 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2018/08/22 09:51:04 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2018/08/22 09:39:25 nowa pozycja