Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67333457

Aktualna strona: 3533620

Wydrukowano: 146358

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin


03/02/2018    S24    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2018/S 024-051149

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych
Tel.: +48 914245102
E-mail: bzp@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245104
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie–Etap II Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul Wiszesława dla zadania pn Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin

Numer referencyjny: BZP/136/17

II.1.2)Główny kod CPV

71320000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin”.

2. Kod CPV: 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71248000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin”.

2. Kod CPV: 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Projektanta specjalności drogowej / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Projektanta specjalności konstrukcyjno – budowlanej / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy w terminie określonym w § 7 ust. 1 wzoru umowy / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 720

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: 6.1-39

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie będzie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach pn.,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – ETAP II nr projektu 6.1-39.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 Rozdziału V siwz, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwany dalej JEDZ

2. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.:

a) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

4. Pozostałe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) jego średnioroczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (2015, 2016 i 2017), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 1 000 000,00 zł.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 Rozdziału V siwz, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwany dalej JEDZ

2. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.:

1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4. Pozostałe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia.

Uwaga:

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację inwestycji budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.) zajezdni tramwajowej wraz z torowiskiem tramwajowym i z siecią trakcyjną.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum:

B1) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną dokumentację.

Projektową budowy lub przebudowy lub remontu obiektu podlegającego ochronie konserwatorskiej;

B2) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną dokumentację projektową budowy lub przebudowy lub remontu budynku przemysłowego (kat. XVIII według ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane) o kubaturze minimum 50 000 m3 oraz ekspertyzę oceny konstrukcji nośnej obiektu;

B3) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną dokumentację projektową budowy lub przebudowy lub remontu torowiska tramwajowego o długości minimum 1.000 mtp oraz co najmniej jedną dokumentację projektową budowy lub przebudowy lub remontu drogi klasy minimum L;

B4) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną dokumentację projektową budowy lub przebudowy lub remontu elektroenergetycznej sieci tramwajowej i dokumentację projektową budowy lub przebudowy lub remontu oświetlenia ulicznego oraz dokumentację projektową budowy lub przebudowy podstacji tramwajowej;

Uwaga: Wykonawca może wykazać dwie lub trzy osoby w zakresie warunku określonego w lit. b4), z których każda posiada wymagane ww. uprawnienia oraz które łącznie spełniają wymóg dotyczący wykonania dokumentacji projektowej w ww. zakresie.

B5) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną dokumentację projektową budowy lub przebudowy lub remontu infrastruktury podziemnej przy obiektach liniowych;

B6) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń (telekomunikacja przewodowa wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacja bezprzewodowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą), która wykonała co najmniej jedną dokumentację projektową budowy lub przebudowy lub remontu infrastruktury podziemnej przy obiektach liniowych.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

UWAGA.

Wszystkie w/w osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń przez okres minimum 3 lat.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia uprawnień przez poszczególne wymagane osoby.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, zmiany wygrodzenia umownego, zmiany „Składu zespołu projektowego”.

Warunki realizacji umowy w tym zmiany umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz.

2. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej w dniach kalendarzowych do 720 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego – od dnia rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Planowany termin odbioru do dnia 31.12.2023 r.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 14/03/2018

Czas lokalny: 11:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 12/05/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 14/03/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin.

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

2. Wadium należy wnieść w wysokości 30 000,00 PLN(słownie: trzydzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

1) Przedmiot zamówienia: powtórzenie podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym.

2) Wielkość lub zakres zamówienia: do 530 000 PLN netto.

3) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: na warunkach takich jak w zamówieniu podstawowym.

4. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) Pzp

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) Pzp.

5. Na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania należny złożyć:

Dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdz. V: pkt 5 ppkt 1 lit. a-g i pkt 7 siwz tj.: 1) zaśw. właściwego naczelnika US 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS 3) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG 4) KRK w zakr. określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Pzp 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleg. z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na bezp.. społ. lub zdrow.; 6) oświadczenie wyk. o braku orzecz. wobec niego tytułem środk. zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam.publ.7) ośw. wyk.o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych; 8) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej gr. kapitałowej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postęp. o, których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

6. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 5. ppkt 1) - 7).

7.Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1)formularz oferty; 2)JEDZ; 3)zobowiązanie podmiotu trzeciego; 4)odpowiednie pełnomocnictwa;5) oświadczenie wskazujące cześć zam, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje ich udział) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane);

8. Z uwagi na limit znaków, wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich składania określone są w Rozdziale V SIWZ.

9.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt.RP składa dokumenty zgodnie z Rozdz. VI SIWZ.

10. Na podstawie art. 24aa Pzp zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

12. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/02/2018

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Polska-Szczecin: Usługi

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1,  PL-70-456 Szczecin. Tel.  +48 914245102 pok. 397,

e-mail: bzp@um.szczecin.pl. Fax  +48 914245104.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu):

Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie– Etap II Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul Wiszesława dla zadania pn Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin

.

 

Główny kod CPV:

 

71320000

 

 

Rodzaj zamówienia:

Usługi

 

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 14/03/2018

Czas lokalny: 11:30

Powinno być:

Data: 21/03/2018

Czas lokalny: 11:30

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do

Zamiast:

Data: 12/05/2018

Powinno być:

Data: 19/05/2018

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 14/03/2018

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 21/03/2018

Czas lokalny: 12:00

 

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 08.03.2018 r.Lista załączników:

Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin  2018-03-21

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 21.03.2018r.

 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

1.322.650,98 zł brutto

 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia ,okresu gwarancji i rękojmi oraz doświadczeniaProjektanta specjalności drogowej i doświadczenia Projektanta specjalności konstrukcyjno – budowlanej:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin

Doświadczenie Projektanta specjalności drogowej

Doświadczenie Projektanta specjalności konstrukcyjno – budowlanej

Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy w terminie określonym w § 7 ust.1 wzoru umowy

Gwarancja  i rękojmia

 

1

Fehlings Krug Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Szlak 65

31-153 Kraków

2.767.000 złw tym

1) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych: 2.337.000 zł

2) za pełnienie nadzoru autorskiego:

430.000 zł

w terminie określonym w siwz

sprawował funkcję projektanta w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane przy wykonaniu dodatkowo poza warunkiem udziału w postępowaniu określonym w Rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit b3) siwz trzech dokumentacji projektowych budowy lub przebudowy lub remontu układu torowiska na zajezdni tramwajowej

sprawował funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane przy wykonaniu dodatkowo poza warunkiem udziału w postępowaniu określonym w Rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit b2) siwz trzech dokumentacji projektowych budowy lub przebudowy lub remontu budynku przemysłowego (kat. XVIII według  ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane) o kubaturze minimum 50 000 m 3

3.500 zł

zgodnie z siwzWyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Szczecin

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

 

Znak sprawy: BZP/136/17                                                                                                                                                                                                                          Szczecin, dnia 28.03.2018r.

 

Dotyczy: informacji o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych  w Szczecinie – Etap II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin”

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zostało unieważnione w dniu 28.03.2018r.

Podstawa prawna unieważnienia - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny tej oferty.

Oferta, która wpłynęła w postępowaniu, opiewała na kwotę 2.767.000 zł brutto. Natomiast Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1.322.650,98 zł brutto.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/02/05
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin