Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75047933

Aktualna strona: 3791727

Wydrukowano: 146358

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

„Zakup 11 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, jednoczłonowych”


12/09/2018    S175    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Autobusy elektryczne

2018/S 175-397751

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych
Tel.: +48 914245102
E-mail: bzp@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245104
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Zakup 11 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, jednoczłonowych

Numer referencyjny: BZP/98/18

II.1.2)Główny kod CPV

34144910

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 sztuk autobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych, fabrycznie nowych, zeroemisyjnych, o napędzie elektrycznym, wyprodukowanych w 2020 roku, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup 11 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, jednoczłonowych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii / Waga: 20 %

Kryterium jakości - Nazwa: Klimatyzacja - Ilość czynnika chłodzącego / Waga: 5 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podatność obsługowo-serwisowa / Waga: 5 %

Kryterium jakości - Nazwa: Zawieszenie / Waga: 5 %

Kryterium jakości - Nazwa: Szyba przednia / Waga: 5 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 28/02/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

1. RPZP.02.02.00-32-0015/17-00; 2. 81/2018/Wn-16/OA-TA-ZI/D.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Proj. pn. Zakup taboru autobusowego elektrycznego - w ilości szt. 5, nr RPZP.02.02.00-32-0015/17-00 dofin. z EFRR w ram. RPO WZ na lata 2014-2020.

2. Proj. pn. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza – zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin, współfin. przez NFOŚiGW w ram. Systemu Zielonych Inwestycji.

3. Postęp. jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”;

2) Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ;

3) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

4) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5) JEDZ należy przesłać na adres e-mail: jedz@um.szczecin.pl

6) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie, że: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.

a) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale;

b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) jego średnioroczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich 3 lat obrotowych (tj. 2015, 2016, 2017), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 30 000 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie;

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 20 000 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”.

2) Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

3) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5) JEDZ należy przesłać na adres e-mail: jedz@um.szczecin.pl

6) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie, że: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) minimum 1 dostawę obejmującą co najmniej 4 autobusy przeznaczone

Do przewozu osób w komunikacji miejskiej fabrycznie nowe, niskopodłogowe, elektryczne o długości 12 metrów (+/- 1 m) (jednoczłonowe).

Za dostawę autobusów o napędzie elektrycznym, o których mowa powyżej uznaje się także dostawę trolejbusów.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca w całości.

W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Nie dotyczy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wadium należy wnieść w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

2. Zasady dotyczące wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale VIII SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.

5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale V SIWZ.

6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1–5.

7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

8. Pozostałe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu, sposobu realizacji, zmianie wynagrodzenia.

2. Warunki realizacji umowy w tym zmiany umowy zostały szczegółowo określone w paragrafie 13 wzoru umowy stanowiącej zał. nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 18/10/2018

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 16/12/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

          Data: 18/10/2018

          Czas lokalny: 11:00

          Miejsce:

          Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397), POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Zamawiają przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp o wartości: do 15 % wartości zamówienia podst., na warunkach określonych w umowie do niniejszego zam. oraz przeprowadzonych negocjacji, polegających na zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji.

2. O udzielenie zam. może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postęp., w okolicznościach, o których mowa w:

— art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) Pzp, za wyjątkiem przyp. o którym mowa w art. 133 ust. 4 Pzp,

— art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) Pzp.

3. Na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania należy złożyć: dok. i ośw., o których mowa Rozdz.V: pkt 5 ppkt 1 lit. od a) do g) i pkt 7 SIWZ tj.: 1) zaśw. US; 2) zaśw. ZUS; 3) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG; 4) KRK w zakr. określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, za wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 133 ust. 4 Pzp; 5) ośw. wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleg. z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na bezp. społ. lub zdrow.; 6) ośw. wyk. o braku orzecz. wobec niego tytułem środk. zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ.; 7) ośw. wyk.o niezaleganiu z opłacaniem podat. i opłat lokalnych; 8) Oświad. o przynależności lub braku przynależności do tej samej gr. kapitałowej.

4. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty; 2) JEDZ; 3) zobowiązanie podm. trzeciego; 4) odpowiednie pełnomocnictwa; 5) ośw. wskazujące cześć zam, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje ich udział) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); 6) ośw. wskazujące markę, typ i model oferowanych autobusów; 7) ośw. o udziale towarów pochodzących z państw członkowskich UE.

5. Z uwagi na limit znaków, wykaz dok., które należy złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich składania określone są w Rozdz.V SIWZ.

6. Poza dokumentami, o których mowa w Sekcji III.1.2 oraz III.1.3 ogł., zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia ośw. i dok. na potwierdzenie, że ofer. dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, tj.: a) Ośw. Wyk. potwierdzające, że oferowane autobusy spełniają wymagania zam., określone w pkt II - OPZ – spec.techn.; b) Świad. homologacji z zał.stanowiące podstawę do zarejestrowania przedmiotu zamówienia na teryt. RP; c) Wyk. materiałów użytych do budowy nadwozia i podwozia wraz z podaniem odpowiedniej normy PN-EN; d) Rys. techniczny z wymiarami of. autobusów, zdj., rys. (szkic) przedst. rozmieszczenie miejsc siedzących (w tym dostępnych bezpośrednio z niskiej podłogi), miejsce mocowania wózka inw., wózka dziecięc., miejsca wydzielonego dla psa przew. oraz tabl.elektronicznych; e) Prot. z testów oraz wyniki pomiar. potwier. zaoferowane zużycie energii elektr., wyznaczone wg testu SORT2 wykonanego zgodn. z proc. badawczą PB23 – wyd. 02 przez uprawnioną, niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą lub naukową; f) Opis prod. lub rozwi. równoważnych – jeżeli wyk. przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w OPZ – spec. techniczne, pkt IV i VI).

7. Oświad. o przynależności lub brak przynależności do grupy kapitałowej należy złożyć zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt. RP składa dok. zgodnie z Rozdz. VI SIWZ.

9. Na podstawie art. 24aa Pzp zamaw. może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.

10. Zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4 Pzp, zamaw. odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich UE, państw z którymi UE zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyr. 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

11. Postępowanie prowadzone jest w j. polskim.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/09/2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 Szczecin 70-456 Polska Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych Tel.: +48 914245102 E-mail: bzp@um.szczecin.pl Faks: +48 914245104 Kod NUTS: PL424 Adresy internetowe: Główny adres: www.szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa: Zakup 11 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, jednoczłonowych Numer referencyjny: BZP/98/18

II.1.2) Główny kod CPV 34144910

II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 sztuk autobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych, fabrycznie nowych, zeroemisyjnych, o napędzie elektrycznym, wyprodukowanych w 2020 roku, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 03/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Logowanie jako klient TED eSender: nmalajus Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-133890 Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 175-397751

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/09/2018

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.2

Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”; 2) Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ; 3) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 4) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 5) JEDZ należy przesłać na adres e-mail: jedz@um.szczecin.pl 6) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie, że: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. a) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale; b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) jego średnioroczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich 3 lat obrotowych (tj. 2015, 2016, 2017), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 30 000 000,00 PLN. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie; b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 20 000 000,00 PLN. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”; 2) Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ; 3) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 4) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 5) JEDZ należy przesłać na adres e-mail: jedz@um.szczecin.pl 6) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie, że: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. a) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale; b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) jego średnioroczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich 3 lat obrotowych (tj. 2015, 2016, 2017), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 20 000 000,00 PLN. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie; b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 20 000 000,00 PLN. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 18/10/2018 Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 19/10/2018 Czas lokalny: 10:30

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

Data: 16/12/2018

Powinno być:

Data: 17/12/2018

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 18/10/2018 Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 19/10/2018 Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:Lista załączników:

Informacja z otwarcia ofert:

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.plwww.szczecin.pl

Szczecin, dn. 19.10.2018 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup 11 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, jednoczłonowych” (BZP/98/18).

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.)zw. dalej „ustawą”, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się 19.10.2018 r.

 

1) Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 33.450.000,00  zł brutto.

 

2) Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji i rękojmi:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma)
oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji i rękojmi

Zużycie energii wg testu SORT 2 dla oferowanego autobusu  (w kWh/km)

Klimatyzacja
- Ilość czynnika chłodzącego

Podatność
obsługowo-serwisowa

Zawieszenie

Szyba przednia

1

SOLARIS Bus & Coach S.A.

Ul. Obornicka 46

Bolechowo – Osiedle

62-005 Owińska

49.384.500,00 zł

Zgodny z siwz

Zgodny z siwz

Niższe lub równe  0,90 kwh/km

Ilość czynnika chłodzącego jest równa lub mniejsza niż 3 kg

Poszycie zewnętrzne ścian bocznych wykonane z dzielonych pionowo paneli montowanych na wkręty bez konieczności spawania, klejenia

Zależne

Dzielona pionowo po środku

2

Konsorcjum URSUS BUS:

 

1) Lider, Pełnomocnik Konsorcjum:

 

Ursus Bus S.A.

ul. Frezerów 7 a

20-209 Lublin

 

2) Członek Konsorcjum:

 

Przedsiębiorstwo Filialne “Zakład samochodowy Nr 1” Publiczna Spółka Akcyjna “Kompania Samochodowa Bogdan Motors” – spółka prawa ukraińskiego

Ukraina 43010

Miasto Łuck

ul. Rywnieńska 42

38.289.900,00 zł

Zgodny z siwz

Zgodny z siwz

Niższe lub równe  0,90 kwh/km

Ilość czynnika chłodzącego jest równa lub mniejsza niż 3 kg

Poszycie zewnętrzne ścian bocznych wykonane z dzielonych pionowo paneli montowanych na wkręty bez konieczności spawania, klejenia

Zależne

Dzielona pionowo po środku

 

3) Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

 

 

Szczecin, dn. 2018-12-21

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznał ofertę Konsorcjum firm:

Ursus Bus S.A.z siedzibą przy ul. Frezerów 7 a, 29 – 200 Lublin;

oraz

Przedsiębiorstwo Filialne „Zakład samochodowy Nr 1” Publiczna Spółka Akcyjna „Kompania Samochodowa Bogdan Motors” – spółka prawa ukraińskiego, z siedzibą przy ul. Rywnieńskej 42, Miasto Łuck, Ukraina 43010.

Uzasadnienie wyboru:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

 

Ranking

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

Kryterium: Cena

Kryterium: Zużycie energii

Kryterium: Klimatyzacja - Ilość czynnika chłodzącego

Kryterium: Podatność obsługowo-serwisowa

Kryterium: Zawieszenie

Kryterium: Szyba przednia

SUMA pkt

1

Konsorcjum:

Ursus Bus S.A.

ul. Frezerów 7 a

29 – 200 Lublin

oraz

Przedsiębiorstwo Filialne “Zakład samochodowy Nr 1” Publiczna Spółka Akcyjna “Kompania Samochodowa Bogdan Motors” – spółka prawa ukraińskiego

Ukraina 43010

Miasto Łuck

ul. Rywnieńska 42

60 pkt

20 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

100 pkt

2

SOLARIS Bus & Coach S.A.

Ul. Obornicka 46

Bolechowo – Osiedle

62-005 Owińska

Oferta odrzucona


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/09/12
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin