Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74852843

Aktualna strona: 3785132

Wydrukowano: 146358

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Ogłoszenie nr 512120-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

Gmina Miasto Szczecin: "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin".

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1 , 70456   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin pok. nr 397.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin".
Numer referencyjny: BZP/5/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin.

II.5) Główny kod CPV: 79421200-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego: 1) przedmiot zamówienia: powtórzenie podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego; 2) wielkość lub zakres zamówienia: Część 1 - do 42 000,00 zł netto, Część 2 - do 38 000,00 zł netto, Część 3 - do 35 000,00 zł netto, Część 4 - do 15 000,00 zł netto. 3) warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: warunki umowy podstawowej oraz ustalone w wyniku negocjacji.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Okres obowiązywania umowy: od dnia jej podpisania do dnia 31.10.2020 r. 2. W okresie obowiązywania umowy wykonawca będzie otrzymywał zlecenia jednostkowe (szerzej w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do siwz). 3. Zamawiający powierzy wykonawcy wykonanie ostatniego zlecenia jednostkowego najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) dysponuje lub będzie dysponować: - w przypadku składania oferty tylko na jedną część zamówienia: minimum: 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. - w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia: minimum: 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: - przez „uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii” Zamawiający rozumie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne nabyte z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju; dotyczy to również osób posiadających uprawnienia zawodowe, którym uznano kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; - Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga załączenia kopii zaświadczeń o posiadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii; kopie takich zaświadczeń będą wymagane na etapie przed podpisaniem umowy; - wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie technologii geodezyjnej i kartograficznej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć wraz z formularzem oferty, o którym mowa w Rozdziale I pkt 3 siwz: 1) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 5 do siwz); Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium należy wnieść w wysokości: 1) dla części 1: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) 2) dla części 2: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) 3) dla części 3: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) 4) dla części 4: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. UWAGA: Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien zsumować odpowiednie kwoty właściwe dla części, na które składa ofertę oraz wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy dotycząca zakresu prac geodezyjnych będących przedmiotem zlecenia jednostkowego, może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i umowy. 2. STRONY postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt. 2, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku (oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian na wynagrodzenie WYKONAWCY), o którym mowa w pkt. 7. 4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia WYKONAWCY nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy, wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu WYKONAWCY wynikającego ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu WYKONACY, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 4, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez WYKONAWCĘ oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w pkt. 5 i 6 na wynagrodzenie WYKONAWCY. 8. W pozostałym zakresie zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-18, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Grupa kapitałowa: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

WYKONANIE MAP ZE WSTĘPNYM PROJEKTEM PODZIAŁU I DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) - do 4 projektowanych działek ewidencyjnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: WYKONANIE MAP ZE WSTĘPNYM PROJEKTEM PODZIAŁU I DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) - do 4 projektowanych działek ewidencyjnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421200-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wykonania I etapu prac

10,00

Termin wykonania II etapu prac

10,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji zlecenia jednostkowego – zgodnie z terminem wskazanym w ofercie: - w zakresie wykonania I etapu prac – nie krócej niż 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego, nie dłużej niż 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego, - w zakresie wykonania II etapu prac – nie krócej niż 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy postanowienia WUiAB, nie dłużej niż 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy postanowienia WUiAB.
 

Część nr:

2

Nazwa:

WYKONANIE MAP ZE WSTĘPNYM PROJEKTEM PODZIAŁU I DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) – od 5 do 10 projektowanych działek ewidencyjnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: WYKONANIE MAP ZE WSTĘPNYM PROJEKTEM PODZIAŁU I DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) – od 5 do 10 projektowanych działek ewidencyjnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421200-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wykonania I etapu prac

10,00

Termin wykonania II etapu prac

10,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji zlecenia jednostkowego – zgodnie z terminem wskazanym w ofercie: - w zakresie wykonania I etapu prac – nie krócej niż 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego, nie dłużej niż 110 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego, - w zakresie wykonania II etapu prac – nie krócej niż 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy postanowienia WUiAB , nie dłużej niż 110 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy postanowienia WUiAB.
 

Część nr:

3

Nazwa:

WYKONANIE MAP ZE WSTĘPNYM PROJEKTEM PODZIAŁU I DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) – powyżej 10 projektowanych działek ewidencyjnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: WYKONANIE MAP ZE WSTĘPNYM PROJEKTEM PODZIAŁU I DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) – powyżej 10 projektowanych działek ewidencyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421200-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wykonania I etapu

10,00

Termin wykonania II etapu

10,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zlecenia jednostkowego – zgodnie z terminem wskazanym w ofercie: - w zakresie wykonania I etapu prac – nie krócej niż 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego, nie dłużej niż 110 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego, - w zakresie wykonania II etapu prac – nie krócej niż 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy postanowienia WUiAB , nie dłużej niż 110 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy postanowienia WUiAB.
 

Część nr:

4

Nazwa:

WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) bez względu na ilość projektowanych działek

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) bez względu na ilość projektowanych działek
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421200-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wykonania prac

20,00

wysokość kary umownej

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji zlecenia jednostkowego – zgodnie z terminem wskazanym w ofercie – nie krócej niż 130 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego, nie dłużej niż 150 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia jednostkowego.
 Lista załączników:

Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin, 18.02.2019 r.

 

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.),zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 18.02.2019 r.

 

1.             Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

CZĘŚĆ 1  -  brutto  103.500,00       

CZĘŚĆ 2  -  brutto    93.300,00    

CZĘŚĆ 3  -  brutto    87.000,00    

CZĘŚĆ 4  -  brutto    36.200,00    

 

2.      Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące:

1)        w przypadku składania oferty na część 1, 2 i 3: ceny, terminu wykonania I etapu, terminu wykonania II etapu prac, okresu rękojmi i wysokości kary umownej;

2)        w przypadku składania oferty na część 4: ceny, terminu wykonania, okresu rękojmi i wysokości kary umownej.

 

1. SYMEO Anna Szturc-Muryń, ul. Jagiellońska 67a/39, 70-382 Szczecin

 

Cena brutto

Rękojmia

Termin wykonania

I etapu

Termin wykonania

II etapu

Kara umowna

CZĘŚĆ 1

76.090,00 zł

Zgodnie z siwz

90 dni

90 dni

1,5 %

CZĘŚĆ 3

46.500,00 zł

Zgodnie z siwz

100 dni

100 dni

1,5 %

 

2. GEOESTATE Krzysztof Kwapisiewicz, ul. Niemcewicza 26/601, 71-520 Szczecin

 

Cena brutto

Termin

Rękojmia

Kara umowna

CZĘŚĆ 4

38.894,00

130 dni

Zgodnie z siwz

1,5 %

 

3. „PROSKAN” Zbigniew Bossy, ul. Żegoty 20, 71-818 Szczecin

 

Cena brutto

Rękojmia

Termin wykonania

I etapu

Termin wykonania

II etapu

Kara umowna

CZĘŚĆ 2

67.614,00 zł

Zgodnie z siwz

100 dni

100 dni

1,5 %

 

4. GEOSIT Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak, Spółka Cywilna, Al. Boh. Warszawy 31, 70-340 Szczecin

 

Cena brutto

Rękojmia

Termin wykonania

I etapu

Termin wykonania

II etapu

Kara umowna

CZĘŚĆ 1

79.913,10 zł

Zgodnie z siwz

90 dni

90 dni

1,5 %

CZĘŚĆ 2

65.792,70 zł

Zgodnie z siwz

100 dni

100 dni

1,5 %

 

 

5. Akwadrat Usługi Geodezyjne Adam Kleczkowski, ul. Henryka Pobożnego 9/6, 70-508 Szczecin

 

Cena brutto

Rękojmia

Termin wykonania

I etapu

Termin wykonania

II etapu

Kara umowna

CZĘŚĆ 1

99.680,00

Zgodnie z siwz

90 dni

100 dni

1,4 %

 

3.             Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Oświadczenie należy przekazać w formie pisemnej (forma faksu i maila nie spełnia tej formy).

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Szczecin

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Znak sprawy:BZP/5/19                                                                                                      

Szczecin, dnia 08.03.2019 r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin”

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

 

CZĘŚĆ 1

 

Nazwa (firma): SYMEO Anna Szturc-Muryń, ul. Jagiellońska 67a/39, 70-382 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty: ww. oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz. 

 

Punktacja ofert:

 

 

RANKING

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena

 – 60%

Termin wykonania

I etapu- 10%

Termin wykonania

II etapu- 10%

Kara umowna- 20%

Łączna punktacja

1

SYMEO Anna Szturc-Muryń, ul. Jagiellońska 67a/39, 70-382 Szczecin

76.090,00 zł

- 60 pkt

90 dni

- 10 pkt

90 dni

- 10 pkt

1,5 %

- 20 pkt

100

2

GEOSIT Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak, Spółka Cywilna, Al. Boh. Warszawy 31, 70-340 Szczecin

79.913,10 zł

- 57 pkt

90 dni

- 10 pkt

90 dni

- 10 pkt

1,5 %

- 20 pkt

97

 

 

CZĘŚĆ 2

 

Nazwa (firma): GEOSIT Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak, Spółka Cywilna, Al. Boh. Warszawy 31, 70-340 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty: ww. oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz. 

Punktacja ofert:

 

RANKING

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

cena - 60%

Termin wykonania

I etapu- 10%

Termin wykonania

II etapu- 10%

Kara umowna- 20%

Łączna punktacja

1

GEOSIT Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak, Spółka Cywilna, Al. Boh. Warszawy 31, 70-340 Szczecin

65.792,70 zł

- 60 pkt

100 dni

– 10 pkt

100 dni

- 10 pkt

1,5 %

- 20 pkt

100 pkt

2

„PROSKAN” Zbigniew Bossy

ul. Żegoty 20, 71-818 Szczecin

67.614,00 zł

- 58 pkt

100 dni

– 10 pkt

100 dni

- 10 pkt

1,5 %

- 20 pkt

98 pkt

 

CZĘŚĆ 3

 

Nazwa (firma): SYMEO Anna Szturc-Muryń, ul. Jagiellońska 67a/39, 70-382 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty: ww. oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz. 

 

Punktacja oferty:

 

RANKING

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

cena - 60%

Termin wykonania

I etapu- 10%

Termin wykonania

II etapu- 10%

Kara umowna- 20%

Łączna punktacja

1

SYMEO Anna Szturc-Muryń

ul. Jagiellońska 67a/39, 70-382 Szczecin

46.500,00 zł

- 60 pkt

100 dni

– 10 pkt

100 dni

- 10 pkt

1,5 %

- 20 pkt

100 pkt

 

CZĘŚĆ 4

 

Nazwa (firma): GEOESTATE Krzysztof Kwapisiewicz, ul. Niemcewicza 26/601, 71-520 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty: ww. oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz. 

 

Punktacja oferty:

 

RANKING

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

cena - 60%

Termin wykonania prac - 20%

kara umowna - 20%

Łączna punktacja

1

GEOESTATE Krzysztof Kwapisiewicz, ul. Niemcewicza 26/601, 71-520 Szczecin

38.894,00 zł

- 60 pkt

130 dni

- 20 pkt

1,5 %

- 20 pkt

100 pkt


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/02/08
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin