Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zwierzęta

Rejestracja chronionych zwierząt egzotycznych

 

 REJESTRACJA ZWIERZĄT “EGZOTYCZNYCH”

ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM
 

Polska jest sygnatariuszem tzw. konwencji waszyngtońskiej z 1973 r. wprowadzającej ograniczenia handlu zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem, przede wszystkim poprzez wymaganie zezwoleń na przewożenie ich przez granice państw oraz prowadzenie stosownych rejestrów przez organy administracji państwowej.

Art. 64 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.2013 poz. 627 j.t. z późn. zm.), reguluje obowiązek rejestracji w starostwie zwierząt wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 r. z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochriony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.

Zgodnie z tym artykułem posiadacz zwierzęcia z listy stanowiącej załącznik do rozporządzenia, zaliczonego wyłącznie do płazów, gadów, ptaków lub ssaków jest zobowiązany w ciągu 14 dni od nabycia do zgłoszenia go do rejestru.

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia. Takim dokumentem jest:
  • zezwolenie Ministra Środowiska na import zwierzęcia do kraju,
  • dokument wydany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli,
  • zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku.

  UWAGA! Podmioty prowadzace działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych, są obowiązane do posiadania i przekazania wraz ze sprzedawanym zwierzęciem oryginału lub kopii jednego z ww. dokumentów.

Kopia powinna być zaopatrzona w:

1) kolejny numer nadawany wg numeracji ciągłej,

2) datę wystawienia,

3) pieczęć i podpis osoby sprzedającej,

4) informacę o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona,

5) liczbę zbywanych zwierząt danego gatunku .

 NABYWAJĄC ZWIERZĘ ZAWSZE ŻĄDAJ TAKIEJ KOPII!

Wniosek o  WPISANIE DO REJESTRU ZWIERZĄT NA PODSTAWIE ART. 64 UST. 1 USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY można pobrać ze strony BIP Urzędu Miasta Szczecin - procedura WGKiOŚ nr XXII, lub w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 2. 

Wpis zwierzęcia do rejestru podlega obowiązkowi wniesienia opłaty skarbowej w wysokości: 26,00 zł .

Posiadanie zwierząt, o których mowa powyżej, nie wpisanych do przedmiotowego rejestru jest wykroczeniem.
Ustawa nie przewiduje prowadzenia rejestru roślin.
udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrona Środowiska, wytworzono: 2006/05/19, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Magdalena Kucharzyk, dnia: 2015/07/16 14:00:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Kucharzyk 2015/07/16 14:00:21 modyfikacja wartości
Michał Górski 2008/08/06 11:25:13 modyfikacja wartości
Michał Górski 2008/08/06 11:22:50 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/08/30 10:01:04 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/03/06 14:52:28 modyfikacja wartości
Michał Górski 2006/06/02 12:21:38 modyfikacja wartości
Michał Górski 2006/05/19 09:37:19 nowa pozycja