Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73248089

Aktualna strona: 179486

Wydrukowano: 822

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 2/TBSP/2019 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem tw trybie przetargu nieograniczonego


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Garaże

                                                                                                                                                                                                     WYKAZ Nr 2/TBSP/2019

z dnia 3 stycznia 2019 r.

 

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami, z późniejszymi zmianami oraz na podstawie § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży (ze zm.) i WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.             15 czerwca 2015 r.,  Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Szczecin do oddania w najem na czas na okres do trzech lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaże położone na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu/ boksu

Pow.  garażu w m2

Droga dojazdowa        w m2

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium w zł

1.

Marmurowa 16

KW SZ1S/00054726/0

Obr. 4114 Dąbie114

dz. nr 24/2

brak

16,49

10,00

najem

4,50 *

200,00

2.

Dmowskiego 16

KW SZ1S/00199579/2

  Obr.4135 Dąbie

 dz. nr 24/3

brak

19,00

5,00

najem

4,50 *

200,00

3.

Grodzka 11 boks garażowy

SZ1S/00061927/1

Obr. 1037

Śródmieście 37

dz. nr 38/6

boks garażowy nr 2

3,41

brak

najem

4,50 *

200,00

4.

Korsarzy 2 – 32

Rycerska 2 

SZ1S/00059546/9

 

  Obr. 1037 Śródmieście 37

dz. nr 105  

garaż pod budynkiem Korsarzy 18

18,22

26,16

najem

4,50 *

200,00

*Za korzystanie z garażu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą stawka opłat z tytułu najmu wynosi minimum 13 zł netto za 1 m2

 

Termin wnoszenia czynszu:

          - do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

Miesięczne stawki opłat netto za 1 m2 , za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

 

UWAGI DODATKOWE:

 

  1. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  2. Miesięczny czynsz za najem zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za m2 powierzchni garażu oraz stawkę 0,40 zł/m2         za teren pod drogi i place manewrowe. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej                 z obowiązującymi przepisami.
  3. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  4. Umowy najmu zawierane są na okres trzech lat, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  5. Garaże przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  6. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 10 stycznia 2019 r. do dnia 30 stycznia 2019 r.Data publikacji: 2019/01/10
Data wygaśnięcia: 2019/01/30
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin