Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 25/TBSP/2020


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 WYKAZ Nr 25/TBSP/2020

  z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Zarządzenia Nr 110/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami gospodarczymi i budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz Załącznika  do  Zarządzenia  Nr  289/10  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2010 r.  w  sprawie Regulaminu przetargów  na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin i Upoważnienia  WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes  Towarzystwa   Budownictwa   Społecznego  „Prawobrzeże”   Sp.   z   o.o.  w   Szczecinie   podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  przeznacza  w imieniu Gminy Miasto Szczecin,  do  oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat, w   drodze  przetargu  ustnego   nieograniczonego,  niżej   wymienione  pomieszczenia gospodarcze położone  na  terenie Miasta Szczecin, wg  przedstawionego wykazu:

 

L.p

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW),

oznaczenie

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie pomieszczenia

Powierzchnia  do oddania

w najem (m2)

Przeznaczenie

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

(zł/m2)

Wadium (zł)

1.

Biała 5

SZ1S/000257777/0

4126 Dąbie

dz. nr 11

parter

9,80

pomieszczenie gospodarcze

najem

3,00

 

100,00

 

2.

Dmowskiego 101A

SZ1S/00140147/7

4135 Dąbie

dz. nr 2/20

parter

8,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

3,00

100,00

3.

Krzemienna 24

SZS/00025633/9

 

4121 Dąbie

dz. nr 20

parter

11,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

3,00

100,00

4.

Żwirowa 1

SZ1S/00025761/5

 

4133 Dąbie

dz. nr 9  

parter

16,50

pomieszczenie gospodarcze

najem

3,00

 

100,00

 

5.

Zgierska 3

SZ1S/00003645/6

 

4139 Dąbie  dz. nr 1/2

parter

12,71

pomieszczenie gospodarcze

najem

3,00

 

100,00

 

6.

 Krzemienna 18

SZ1S/00198158/8

4121 Dąbie 

Dz. nr 29/1

parter

11,52

pomieszczenie gospodarcze

najem

3,00

 

100,00

 

7.

Granitowa 21

SZ1S/00195819/9

4111 Dąbie 

Dz. nr 4/4

parter

6,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

3,00

 

100,00

 

8.

Gryfińska 121

SZ1S/00079164/3

(Gryfińska 121/5)

4039 Dąbie  

Dz. nr 34

poddasze, strych

Pomieszczenie gospodarcze nr 5 składa się z:

pomieszczenia nr 1 – 4,49m²

pomieszczenia nr 2 - 2,61m²

pomieszczenia nr 3– 10,67m².

Łączna powierzchnia użytkowa 22,40m² oraz pomieszczenia przynależne:

piwnica–2,63m², komórka–9,80m²

pomieszczenie gospodarcze

najem

3,00

 

200,00

 

Zarządcą    pomieszczeń   gospodarczych   na  podstawie  Porozumienia  w  sprawie  zasad  wykonywania  zarządu  nieruchomościami komunalnymi z dnia 23 grudnia 2014 r. jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

 

 

1. Czynsz najmu za pomieszczenie oddane w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni pomieszczenia i wylicytowanej stawki.

2. Czynsz najmu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Najemca  pomieszczenia  gospodarczego,  zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem pomieszczenia gospodarczego.

5. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.

6. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

7. Umowy najmu zawierane są na czas oznaczony 3 lata.

8. Pomieszczenie gospodarcze przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontu pomieszczenia gospodarczego obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

9. Na najemcy komunalnego pomieszczenia gospodarczego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie  art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz prowadzenia przez wynajmującego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100).

10. Stawka czynszu netto za najem pomieszczenia gospodarczego może ulegać podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w drodze odrębnego zarządzenia, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych następujących po sobie latach stawki nie zostały zwaloryzowane.    

11. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji,        przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

 

Uwagi:pomieszczenie  gospodarcze  położone  przy  ul.  Krzemiennej  18  wymaga  remontu  –  dachu,  ściany  (częściowo do uzupełnienia),  sufitu,  drzwi (do wymiany lub naprawy),  posadzka betonowa wymaga częściowej wymiany; pomieszczenie gospodarcze położone przy ul. Gryfińskiej 121 spełnia  wymogi  określone  w  art. 2  ust. 2 ustawy o własności  lokali  (t. j.  Dz.  U. z  dnia 19.04.2019 r., poz. 737 ze zm.).

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 08 lipca 2020 r. do dnia 28 lipca 2020 r.Data publikacji: 2020/07/08
Data wygaśnięcia: 2020/07/28
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże", wytworzono: 2020/07/08 15:26:36, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2020/07/08 15:26:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2020/07/08 15:26:36 nowa pozycja