Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 2/STBS/2021 z dn. 04.02.2021 dot. oddania w dzierżawę na czas określony do 3 lat gruntu GMS


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość niezabudowana

WYKAZ Nr 2/STBS/2021

  z dnia 04 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części (ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.12.2021.AP z  dn. 19 stycznia 2021 r., Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin  przeznacza do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, niżej wymienione grunty na terenie Miasta Szczecin:

L.p

Nr działki

 

Nr obrębu

Lokalizacja

 (ulica,księga wieczysta)

Powierzchnia

(m2)

Sposób

zagospodarowania

Czynsz miesięczny netto (zł) 

1.

 

28 

4133 Dąbie

Kołowska 12a

SZ1S/00054750/7  

 

162,00 m²

  

 

 

rekreacja i zieleń ozdobna

         

 

 

    9,72 zł

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

- do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w drodze odrębnego zarządzenia, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  w  okresie  pierwszych  trzech  kwartałów  roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały  zwaloryzowane. Stawka  została określona  na  podstawie  Zarządzenia  nr  470/19  Prezydenta  Miasta  Szczecin z  dnia 7 listopada 2019 r. (ze zm.) w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części.    

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 3 lat.

Przedmiotowa działka położona jest na obszarze otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, dla której obowiązują ustalenia Planu ochrony dla Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” oraz Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”. W związku z powyższym zaleca się zachowanie istniejącego drzewostanu i wkomponowanie go w planowane zagospodarowanie działki. Dzierżawa przedmiotowej działki możliwa jest bez lokalizacji trwałej zabudowy.

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed podpisaniem umowy dzierżawy stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy zmianie, czynsz dzierżawny zostanie naliczony wg nowych stawek bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 07 marca 2021 r.Data publikacji: 2021/02/15
Data wygaśnięcia: 2021/03/07
IV
udostępnił: Małgorzata Zalewska , wytworzono: 2021/02/12 12:31:42, odpowiedzialny/a: Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2021/02/12 12:31:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2021/02/12 12:31:42 nowa pozycja