Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67352496

Aktualna strona: 25957

Wydrukowano: 807

Pozwolenia wodno-prawne

decyzja dla Szpitala przy ul. Arkońskiej na pobór wody z ujęcia wód podziemnych.


Szczecin 08 listopada 2017r.

Nasz znak: WGKiOŚ-II.6341.41.2017.HB.3                                                     

UNP: 52911/WGKiOŚ/-XX/17

 
OBWIESZCZENIE  PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia  8listopada 2017r.

 

Na podstawie art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 1121 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

 

iż, na wniosek P. Małgorzaty Usielskiej reprezentującej Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Prezydent Miasta Szczecin dnia 8.11.2017r. wydał decyzję znak: WGKiOŚ-II.6341.41.2017.HB.2 w sprawie:

§   wygaszenia decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 13 grudnia 2006r. znak: WGKiOŚ.II.HB.6210/95-1/2006, udzielającej Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego składającego się z dwóch studni nr 1 i nr 2, położonych na terenie Szpitala przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie,

 

§   wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych nr 1 i 2, położonego na terenie Szpitala przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie, na dz. nr 3/38 obręb 2036,

 

§   wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę obudów studziennych studni głębinowych nr 1 i nr 2 wraz z zainstalowaniem w tych studniach urządzeń do poboru wody.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzjiw Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 7 w godz. 9.00 do 14.00 oraz złożyć pisemne uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta Szczecin, Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 42.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13 A, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pierwszy dzień publicznego ogłoszenia – 10.11.2017r.

Ostatni dzień publicznego ogłoszenia    –  24.11.2017r..


Data wygaśnięcia: 24.11.2017

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin