Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Biura Geodety Miasta

Mapa do celów prawnych - ROD Przyjaźń.

Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na: 

„Wykonanie usługi badań katastralnych w celu ustalenia zakresu władania przez Polski Związek Działkowców nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, gruntów pokrytych wodami płynącymi i Lasów Państwowych”,  z uwzględnieniem wymogów zawartych we wniosku Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - pismo znak: WMiRSPN-V.6845.1.2020.BM z dnia 23.01.2020 r, w tym:

  1. Sporządzenie mapy do celów prawnych (w 4 egz.), w skali 1:500 (mapa zasadnicza) uzupełnionej wynikami pomiaru.
  2. Zmianę użytku na obszarze rzeczywistego zasięgu użytkowania terenu przez ROD „Przyjaźń”.
  3. Ustalenie rzeczywistego zasięgu użytkowania terenu przez ROD „„Przyjaźń” ul. Pokoju na nw. działce oraz działkach przyległych (w uzgodnieniu z przedstawicielem zarządu ogrodu! wskazanym przez PZDz), w tym: pomiar ogrodzenia zewnętrznego, parkingów/miejsc postojowych, a w miejscach przekroczeń granicy  działki – także budynków, altan, szklarni i innych trwałych obiektów (dotyczy tylko działek będących własnością Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, gruntów pokrytych wodami płynącymi i Lasów Państwowych).
  4. Wykonanie czynności odszukania/wznowienia oraz okazania znaków granicznych działkiewidencyjnej nr 3/6 w obrębie ewidencyjnym nr 3038 (Nad Odrą 38), położonej
    w Szczecinie przy ul. Pokoju, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin. Wznowieniu i okazaniu podlegają punkty niespełniające standardów (łącznie 16 punktów do wznowienia lub ustalenia w trybie § 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów
    i budynków).

 Szczegóły dotyczące zlecenia znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: w skrzynce podawczej ustawionej przy wejściu do gmachu Urzędu Miasta.

Link do aktualnej informacji dotyczącej pracy Urzędu Miasta. 

http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp

Termin złożenia oferty: 1 grudnia 2020 r. - godzina 15.30.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

„Nie otwierać do dnia 1 grudnia 2020 r. – godz. 15.30

Oferta na prace geodezyjne – do Biura Geodety Miasta.”

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Zaproszenia niniejszego nie kieruję sie do wykonawców, którzy do dnia złożenia oferty są w zwłoce w wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych na zlecenie Biura Geodety Miasta.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2020/11/27, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2020/11/27 09:10:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2020/11/27 09:10:31 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2020/11/27 09:08:37 nowa pozycja