Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65097883

Aktualna strona: 1860997

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko Kierownik gospodarczy w Szkole Podstawowej Nr 47 w Szczecinie


 

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO – KIEROWNIK GOSPODARCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W SZCZECINIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie ul. Jagiellońska 59, 70-382 Szczecin  ogłasza nabór na stanowisko kierownik gospodarczy

 

Miejsce pracy:            

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie ul. Jagiellońska 59

Stanowisko:

Kierownik gospodarczy

Data rozpoczęcia pracy: 

1 lutego 2018 r.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na czas próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

Wymiar etatu:

1 etat

Niezbędne wymagania spełnia osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada wykształcenie minimum średnie, ale preferowane wyższe o kierunkach: administracja, ekonomia, kierunki inżynieryjno-budowlane lub zarządzanie.
 5. Ma co najmniej roczne doświadczenie w pracy w jednostkach oświatowych.
 6. Dysponuje biegłą znajomością obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel) i swobodną umiejętnością obsługi urządzeń biurowych.
 7. Ma łatwość komunikowania się z innymi oraz umiejętność redagowania pism urzędowych i sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej.
 8. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku (aktualna książeczka zdrowia).
 9. Posiada dobrą znajomość zagadnień prawa oświatowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych,  prawa pracy i BHP oraz umiejętność jego praktycznego stosowania.
 10. Potrafi pracować zespołowo, podejmować decyzje i zarządzać personelem w warunkach permanentnej zmiany.                                                                                          

Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

 1. Kierowanie zespołem pracowników obsługi – określenie zadań i odpowiedzialności tych pracowników w formie zakresów czynności, stworzenie im warunków pracy oraz zapewnienie bhp, pełnienie nadzoru nad podległym personelem
 2. Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych (remonty, przeglądy techniczne) oraz zabezpieczenie majątku szkolnego,
 3. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,
 4. Poszukiwanie wykonawców remontów bieżących, przygotowanie umów, nadzorowanie ich prac oraz przygotowanie dokumentacji do przetargów na prace remontowe, zakupy i usługi,
 5. Dbanie o sprzęt przeciwpożarowy i inne urządzenia na terenie szkoły,
 6. Realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora szkoły,
 7. Organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,
 8. Przekazywanie pism i komunikacja z Organem Prowadzącym i radcami prawnymi, 
 9. Rozliczanie wynajmu pomieszczeń szkolnych,
 10. Wykonywanie prac doraźnych zleconych przez dyrektora szkoły, wynikających                    z istotnych potrzeb szkoły.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Zmienne tempo pracy, praca pod presją czasu, praca przy monitorze ekranowym.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik gospodarczy” bezpośrednio do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie ul. Jagiellońska 59,     70-382 Szczecin. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-48-41-559.

Uwaga:

 1. O decyzji podjęcia zatrudnienia kandydaci zostaną powiadomieni mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.
 2. Oferty, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone. 

Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6 %.

Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Data wygaśnięcia: 1.16.2018r.


Data wygaśnięcia: 16.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin