Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565434

Aktualna strona: 2329547

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Administracyjno-gospodarczy w Szkole Podstawowej Nr 18 w Szczecinie


DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Szkole Podstawowej Nr 18
ul. Komuny Paryskiej 20
71-681 SZCZECIN

Wolne stanowisko:
Kierownik Administracyjno-gospodarczy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie średnie lub wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku,
 • preferowane kierunki: administracja, ekonomia i co najmniej 6 letni staż pracy
 • wykształcenie średnie  lub wyższe  umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 6 – letni staż pracy
 • znajomość programów Vulcan , Progman - wyposażenie,
 • znajomości procedur  żywieniowych ( HACCAP)

 

b. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 • biegła obsługa komputera, faxu, kserokopiarki,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków i uprawnień kierownika gospodarczego:

 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły,
 • utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości,
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,
 • dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp,
 • organizacja remontów bieżących (poszukiwanie wykonawców, przygotowywanie umów, nadzór nad realizacją)
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 • organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia szkoły oraz ochrony administrowanych budynków i terenu,
 • organizowanie i nadzorowanie pracy personelu techniczno-konserwatorskiego,
 • planowanie, zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymywania budynku i terenów zielonych w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym,
 • realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora,
 • organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły,
 • zlecenie prac o charakterze usługowym (usług transportu, szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, robót remontowo – budowlanych, itp.)
 • prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp.,
 • prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów,
 • przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,
 • udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych,
 • organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,
 • kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów,
 • przygotowanie umów wynajmu, dzierżawy  pomieszczeń szkolnych i umów z podmiotami zewnętrznymi
 • prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu,
 • prowadzenie rozliczeń z użytkownikami wynajmującymi pomieszczenia szkolne,
 • prowadzenie prac związanych z przekazaniem pomieszczeń nowym użytkownikom,
 • sporządzanie harmonogramu dyżurów dla pracowników gospodarczych,
 • uczestniczenie w rozruchu urządzeń i instalacji,
 • odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,
 • planowanie oraz zakup maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków i infrastruktury (kosiarki, maszyny czyszczące, itp.)
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej,
 • przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego,
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników na stanowiskach gospodarczych,
 • obsługa techniczna imprez i uroczystości (nagłośnienie, wystrój pomieszczeń, wywieszanie flag),
 • nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska).
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań  ( zamówienia publiczne, podatek od nieruchomości) 

III. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

CV powinny być opatrzone klauzulą:    „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szkole Podstawowej Nr 18 w Szczecinie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:  29 czerwca 2018r.
(Uwaga: liczy się data wpływu do Szkoły Podstawowej nr 18 w Szczecinie)
          

Na adres

Szkoła Podstawowa Nr 18
ul. Komuny Paryskiej 20

71-681 Szczecin
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –Kierownik Administracyjno-gospodarczy w Szkole Podstawowej Nr 18”

V. Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Telefon kontaktowy 914424949
 3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej BIP.
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej szkoły oraz stronie internetowej BIP.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej odbierają sami.

 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku Kierownik administracyjno-gospodarczy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 18  w Szczecinie,  ul. Komuny Paryskiej 20, 71-861 Szczecin, sp18@miasto.szczecin.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabella Zajączkowska, tel. 91-852-20-93 lub poczta elektroniczna ido@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do 13 lipca 2018r., na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 Data wygaśnięcia 29.06.2018r.


Data wygaśnięcia: 29.06.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin