Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko pedagoga w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko pedagoga w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie

Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie zatrudni na umowę o pracę pedagoga w pełnym wymiarze czasu pracy.

Opis stanowiska:
Zakres działań wykonywanych na stanowisku obejmuje m.in.:
1. sporządzanie szczegółowej diagnozy indywidualnej dziecka,
2. poznanie sytuacji rodzinnej, środowiskowej i prawnej wychowanka, analiza dokumentów dziecka,
3. prowadzenie dokumentacji: kart udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebie-gu, arkuszy badań obserwacji pedagogicznych,
4. stała współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka,
5. prowadzenie poradnictwa pedagogicznego dla rodzin dzieci umieszczonych w placówkach
podległych Centrum Opieki nad Dzieckiem,
6. udzielanie specjalistycznego wsparcia wychowawcom w sprawach dotyczących pracy
z dzieckiem i jego rodziną.


Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. wykształcenie wyższe ,magisterskie na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. brak pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej,
6. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2. umiejętność pracy zespołowej,
3. dyspozycyjność,
4. kreatywność,
5. odporność na stres.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny i CV,


Zgody kandydata:
CV powinny być opatrzone klauzulą:
1) „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Centrum Opieki nad Dziec-kiem w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyle-nia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
2) „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie danych zawartych w ofercie do celów przyszłych rekrutacji. Nie wyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożliwością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku pedagoga
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szcze-cinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, e-mailowo: rekrutacja@cod.szczecin.pl
2) Inspektor Ochrony Danych: iod@cod.szczecin.pl
3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. C RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obo-wiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonywaniem obo-wiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy
• art. 6 ust. 1 lit. A RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
4) Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.
6) Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wo-bec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Pań-stwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Oferty pracy na stanowisko pedagoga należy składać osobiście, listownie lub na adres e-mail : rekrutacja@cod.szczecin.pl w terminie do dnia 30 września 2021 r. do godz.15:00 na adres Centrum Opieki nad Dzieckiem (pokój nr 1) ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
- selekcja ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po dniu 30 września .2021 r. nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.


Data wygaśnięcia: 30.09.2021

udostępnił: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie, wytworzono: 2021/09/15, odpowiedzialny/a: Ewa Depczyńska, wprowadził/a: Ewa Depczynska, dnia: 2021/09/15 13:29:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Depczynska 2021/09/15 13:29:13 nowa pozycja