Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810540

Aktualna strona: 2267073

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel Języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 8 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko nauczyciela języka angielskiego w   Zespole  Szkół Nr 8   im.  Stanisława  Staszica   w   Szczecinie

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica  w Szczecinie,

Al. 3 Maja 1 A,  70 – 214 Szczecin,   ogłasza  nabór na wolne  stanowisko  nauczyciela języka   angielskiego

 

1.  Przedmiot: j. angielski

2.  Rodzaj umowy -  na zastępstwo (od  01.01.2019 r. do   21.06.2019 r.)

3.  Liczba godzin dydaktycznych : 18/18

4. Termin rozpoczęcia pracy : styczeń 2019 r.

 Niezbędne wymagania spełnia osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie.
  2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
  4. Posiada kierunkowe  wykształcenie wyższe z przygotowaniem  pedagogicznym.
  5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku (aktualna książeczka zdrowia).

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), umożliwiający  kontakt

    tj. adres e – mail, numer telefonu lub adres.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach  i umiejętnościach.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia).

6. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz .Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w sekretariacie lub  przesłać na adres: Zespół Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Al. 3 Maja 1A, 70-214 Szczecin , w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko nauczyciela języka angielskiego w  Zespole Szkół Nr 8 w Szczecinie” w terminie do 07.12.2018 r. do godz. 15:00.
tel. 91 433 72 40.

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 07.12.2018 r. nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymiosobami.  

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin, e-mailowo: sekretariat@zs8.szczecin.pl.

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Rafał Malujda, z którym można się skontaktować drogą mailową pod adresem: iod@spnt.pl.

3.Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie , na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5.Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

6.Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Data wygaśnięcia: 07.12.2018 r.


Data wygaśnięcia: 07.12.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin