Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Szczecinie


NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – GŁÓWNY KSIĘGOWY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W SZCZECINIE

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Szczecinie, Aleja Papieża Jana Pawła II 2, ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny księgowy– na 1 etat.

 

Początek zatrudnienia : 01.08.2022 r.

 

1. Wymagania niezbędne:

 

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, średnie ekonomiczne i co najmniej 6 letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami  na danym stanowisku,

3) znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

4) kandydat na pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych i rachunkowości w jednostkach budżetowych, prawa zamówień publicznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela,

7) nieposzlakowana opinia,

8) brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku,

9)  doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,

10) umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania pracy własnej,

11) biegła umiejętność obsługi komputera, znajomość programów finansowo – księgowych Progman oraz Płace Vulkan

12) odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie księgowości i rachunkowości poradni w systemie  Progman

2) prowadzenie i kontrola gospodarki finansowej poradni,

3) sporządzanie i kontrolowanie sprawozdań i deklaracji ZUS, GUS i podatkowych ( PIT,VAT,PFRON),

4) ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych, bilans roczny, plan finansowy jednostki i inne zlecone przez organ prowadzący,

5) sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów oraz sprawozdawczości finansowej,

6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, będącymi w dyspozycji poradni,

7) przestrzeganie  terminowości rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

8) przestrzeganie zasad  kontroli zarządczej, w tym współtworzenie i monitorowanie procedur wewnętrznych,

9) wsparcie decyzyjne Dyrektora poradni w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo – księgowych,

10) terminowe naliczanie i sporządzanie list płac dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w systemie Płace Vulkan,

11) naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP  oraz sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej w programie PŁATNIK,

12) sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej związanej ze zgłoszeniem, wyrejestrowaniem, zmianą danych osobowych pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

13) wystawianie faktur za wynajem sal i pomieszczeń,

14) sporządzanie przelewów elektronicznych w systemie bankowym,

15 ) terminowe sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,

16) sporządzanie wszelkich informacji płacowych niezbędnych dla celów planowania i sprawozdawczości

17) terminowe raportowanie rejestru VAT i deklaracji JPK-V7 do Urzędu Miasta Szczecin,

18) terminowe przekazywanie wszelkich analiz, rozliczeń i sprawozdań,

19) ścisła współpraca z Urzędem Miasta Szczecin,

12) przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.

 

3) Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 Praca siedząca przy komputerze, wymagająca zmiennego tempa pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 

4) Wymagane dokumenty:

1) CV, z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowej,

5) oświadczenie o niekaralności,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków  w wymiarze pełnego etatu,

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

9) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie kandydata o treści: „ nie byłam (em) skazana (y) prawomocnym wyrokiem sądu o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 

 

Dokumenty aplikacyjne:  CV powinno być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz.926 z poź. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr223, poz.1458)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15 lipca br.

(liczy się data wpływu do sekretariatu Poradni – od godz.8.00 do 15.00 lub na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Szczecinie, 70-413 Szczecin, Aleja Papieża Jana Pawła II 2 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze -Główny księgowy w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej nr 1 w Szczecinie”

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://www.ppp1.szczecin.pl/index.php/component/content/article/2-uncategorised/68-rodo.

Z Administratorem można skontaktować skontaktować się e-mailowo: ppp1@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: +48 91 433 30 12.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować  e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie : +48 91 85 22 093.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Szczecinie, na podstawie:

1/ art.6 ust.1lit.c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych art.22(1), par.1 Kodeksu Pracy, art.10 ust.5 Karty Nauczyciela , art.13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r.,poz.59),

2/art.6 ust.1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

3/ art.6 ust.1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych- w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Etapy rekrutacji:

 

1. Analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

2. Analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia i wymagań niezbędnych do pracy na danym stanowisku.

3. Rozmowa kwalifikacyjna – kandydaci zakwalifikowani do 3 etapu zostaną poinformowani drogą telefoniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do 3 etapu zostaną poinformowani drogą telefoniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 15.07.2022 r. nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 15.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/06/08, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/06/09 11:41:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/06/09 11:41:49 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2022/06/08 13:37:14 nowa pozycja